Ame­ri­kaan­se tie­ner redt zus­je uit bran­dend huis

Times of Suriname - - PANORAMA -

(Bron: Hln.nl) Een 16-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se jon­gen heeft in de Ame­ri­kaan­se stad Ep­ping zijn 3-ja­ri­ge zus­je uit een bran­dend huis ge­red. Toen ’s avonds het brand­alarm klonk, dacht moe­der Ju­lia Hut­chins dat er iets met de oven was. Al snel bleek het huis in lich­ter­laaie te staan. De vrouw haal­de haar kroost en hun neef­je uit het bran­den­de huis, maar ont­dek­te in de voor­tuin dat één van haar vijf kin­de­ren ont­brak. De va­der van het ge­zin was nog van zijn werk on­der­weg naar huis. De oud­ste zoon be­dacht zich geen mo­ment en snel­de naar bin­nen. Door de rook baan­de Bran­don Hut­chins zich een weg naar de ka­mer van zijn zus­je Me­lo­di, die on­ver­stoord te­le­vi­sie zat te kij­ken. Hij pak­te haar op en ren­de weer naar be­ne­den om zich­zelf en zijn zus­je in vei­lig­heid te bren­gen. “Het was erg eng en heet”, ver­klaar­de de tie­ner la­ter te­gen­over Se­a­coast On­li­ne. “Ik kon niet ade­men en dacht dat ik dood kon gaan. Een­maal bui­ten heb ik al­leen maar ge­hoest.” Vier mi­nu­ten la­ter ar­ri­veer­de de brand­weer, die kon voor­ko­men dat het vuur zich uit­breid­de. Het huis liep wel flin­ke scha­de op. De re­no­va­tie neemt naar ver­wach­ting zes maan­den in be­slag. In de tus­sen­tijd ver­blijft de fa­mi­lie in een ho­tel. Vol­gens de brand­weer is het nog niet dui­de­lijk wat de oor­zaak van de brand is. Het lijkt er­op dat het vuur bui­tens­huis is be­gon­nen.

(Bron:Nu.nl/Fo­to:nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.