Pa­pa deelt hart­bre­ken­de fo­to van doch­ter­tje die een wim­per over­houdt na che­mo

Times of Suriname - - PANORAMA -

In ju­ni werd het Au­stra­li­sche echt­paar Brown ge­con­fron­teerd met de har­de re­a­li­teit. Het dak van de he­mel viel op hun hoofd. Hun doch­ter­tje Hay­ley had kan­ker. Na een in­ten­sie­ve che­mo­k­uur bleef er nog 1 wim­per staan bij het klei­ne meis­je. De hart­bre­ken­de fo­to laat nie­mand on­be­roerd. Art­sen ont­dek­ten een tu­mor van vijf cen­ti­me­ter in het reuk­or­gaan van het 7-ja­ri­ge meis­je uit Mel­bour­ne. Ze zou ze­ven maan­den lang che­mo­the­ra­pie en be­stra­lin­gen moe­ten on­der­gaan om de kan­ker klein te krij­gen. De ge­vol­gen wa­ren met­een zicht­baar. De mooie lok­ken van Hay­ley vie­len uit. Net zo­als haar wenk­brau­wen en haar prach­ti­ge lan­ge wim­pers. Eén wim­per hield het heel wat lan­ger vol. Pa­pa And­rew Brown maak­te een aan­grij­pen­de fo­to van het ge­laat van zijn doch­ter­tje met die ene wim­per. Hij bleef drie we­ken he­le­maal al­leen staan om dan uit­ein­de­lijk ook af te ha­ken. “Tel­kens ik naar die fo­to kijk, denk ik: ‘Doe een wens’. Het is zo pak­kend”, ver­tel­de And­rea Hug­gings die als vriend van de fa­mi­lie geld in­za­melt voor het ge­trof­fen ge­zin via my­cau­se. Ge­luk­kig lijkt de the­ra­pie wel aan te slaan. De tu­mor is ge­slon­ken. Al wacht Hay­ley nog een he­le lan­ge weg van zwa­re be­han­de­lin­gen. (Bron:Hln.nl/Fo­to:hln.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.