SWM pakt ver­ou­derd lei­ding­net Was­hing­ton­straat en Kwat­ta­weg aan

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het kruis­punt Was­hing­ton­straat en Kwat­ta­weg zal van­af van­mid­dag 17.00 uur voor ruim twee we­ken af­ge­slo­ten wor­den voor al­le ver­keer. De NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) zal op dit kruis­punt be­zig zijn met het ver­van­gen van het ver­ou­der­de lei­ding­net. Het ver­keer zal ge­bruik moe­ten ma­ken van een weg­om­leg­ging.

Ed­mond Bluf­pand, Chef Pu­blic Re­la­ti­ons zegt aan de krant dat op dit kruis­punt er ou­de lei­din­gen on­der de weg lig­gen. De lei­ding on­der de Was­hing­ton­straat ver­toon­de bij­voor­beeld vaak lek­ka­ges. Om dit pro­bleem te voor­ko­men, is het nood­za­ke­lijk de lei­din­gen te ver­nieu­wen. De weg zal open­ge­bro­ken moe­ten wor­den zo­dat de as­best­bui­zen ver­wij­derd en ver­van­gen wor­den met pvc-bui­zen. Ver­brui­kers in de om­ge­ving kun­nen een la­ge druk er­va­ren.

Van­we­ge de af­slui­ting zal het niet mo­ge­lijk zijn via de Was­hings­ton­straat of de Kern­kamp­weg te ko­men op de Kwat­ta­weg. Weg­ge­brui­kers ko­men­de van­uit het noor­den wor­den ge­ad­vi­seerd van de Mun­der- of Boer­bui­ten­weg ge­bruik te ma­ken om op de Kwat­ta­weg te ko­men. Het ver­keer ko­men­de van­uit het wes­ten wordt aan­ge­ra­den in de Twee­de Rij­weg of de Kul­dipsingh­straat af te slaan. Het ver­keer ko­men­de van­uit het cen­trum kan voor de Dr Sop­hie Red­mond­straat kie­zen of kan van­uit de Kwat­ta­weg in de Flu­straat af­slaan om zijn weg te ver­vol­gen naar het zui­den of wes­ten en af­slaan in de Mun­der­weg om rich­ting het noor­den te gaan. Bluf­pand geeft aan dat het een be­lang­rij­ke ver­keers­ader be­treft. In af­stem­ming met de po­li­tie en de af­de­ling Ver­keer van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken heeft de SWM be­slo­ten ruim twee we­ken uit te trek­ken om het werk uit te voe­ren. Als de werk­zaam­he­den eer­der wor­den af­ge­rond, zal de weg­om­leg­ging ook eer­der wor­den op­ge­he­ven. Eer­der heeft de SWM het kruis­punt Ma­ho­ny­laan en Wil­hel­mi­nastraat waar er ook spra­ke was van een ver­ou­derd net­werk, aan­ge­pakt.

MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.