So­za­vo werkt aan uit­be­ta­ling Stivo­ki

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken (So­za­vo) heeft het stich­tings­be­stuur van Stich­ting voor het Kind (Stivo­ki), ver­ze­kerd dat de stap­pen om te ko­men tot uit­be­ta­ling wor­den ge­zet.

Vol­gens Mur­win Du­bois, voor­zit­ter van het stich­tings­be­stuur is de ad­mi­ni­stra­tie­ve pro­ce­du­re voor het uit­be­ta­len van de sub­si­die aan de stich­ting ge­start. So­za­vo heeft aan­ge­ge­ven, dat het zijn deel al in or­de heeft ge­maakt en dat de stuk­ken dus niet meer op het mi­nis­te­rie lig­gen. “Het is dus een kwes­tie van af­wach­ten”, zegt Du­bois.

De voor­zit­ter van het be­stuur bij de stich­ting zegt aan de krant dat er dins­dag een ge­sprek heeft plaats­ge­von­den met een ver­te­gen­woor­di­ging van het mi­nis­te­rie. Bij dat ge­sprek is naar vo­ren ge­ko­men dat er ont­wik­ke­lin­gen plaats­vin­den. De sub­si­die over het vier­de kwar­taal is aan­ge­vraagd. Het mi­nis­te­rie stelt vol­gens Du­bois al­les in het werk om ze­ker het vier­de kwar­taal, maar ook het eerste en twee­de kwar­taal ge­daan te krij­gen. Over de doel­groep is ook ge­spro­ken. Het mi­nis­te­rie zal op ba­sis van het be­leids­plan van het be­stuur be­pa­len wat de vol­gen­de stap­pen zijn met be­trek­king tot de stich­ting. Du­bois geeft aan dat wan­neer de uit­be­ta­ling be­ves­tigd is, het per­so­neel in ken­nis ge­steld zal wor­den, zo­dat het zijn sa­la­ris ein­de­lijk uit­be­taald krijgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.