Cor­rup­tie­spook ook ge­nes­teld in re­li­gi­eu­ze or­ga­ni­sa­ties Mi­sie­ka­ba houdt Vol­le Evan­ge­lie een spie­gel voor

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het cor­rup­tie­spook blijft De Na­ti­o­na­le As­sem­blee be­zig­hou­den. Zo­wel de op­po­si­tie als de co­a­li­tie heeft bij aan­vang van de Al­ge­me­ne Po­li­tie­ke Be­schou­win­gen aan­dacht ge­vraagd voor de be­strij­ding daar­van. And­re Mi­sie­ka­ba, lei­der van de re­ge­rings­frac­tie NDP, ging zelfs zo ver door cor­rup­tie bin­nen re­li­gi­eu­ze or­ga­ni­sa­ties aan de kaak te stel­len. Hij gooi­de een knup­pel in het hoe­der­hok door de Vol­le Evan­ge­lie, waar hij kerk­voor­gan­ger is, voor het voet­licht te bren­gen. “Laat mij u zeg­gen dat die op­roep om een gro­ter an­ti­cor­rup­tie­vuur in het land te ont­ke­te­nen, ook geldt voor de kerk, met na­me het Vol­le Evan­ge­lie, om­dat we ook in die sec­tor aan som­mi­ge lei­ders moe­ten vra­gen om de kerk op een cor­rup­tie­vrije ma­nier te lei­den”, zei Mi­sie­ka­ba te­gen het ein­de van zijn toe­spraak waar­in de be­strij­ding van cor­rup­tie het on­der­werp was. “We doen de op­roep voor­al aan de na­ti­o­na­le lei­ders van het Vol­le Evan­ge­lie om zich­zelf te be­zien in de spie­gel van God, om bij zich­zelf te ra­de te gaan, hoe ze er­voor staan. Als we pra­ten over cor­rup­tie dan zijn er vol­doen­de per­so­nen van met na­me de re­li­gi­eu­ze or­ga­ni­sa­ties en stro­min­gen die met ge­bal­de vuis­ten en met een steen in hun hand in een kring ron­d­om de re­ge­ring staan. Ie­der­een is klaar om de steen te wer­pen naar de re­ge­ring van­we­ge cor­rup­tie. Ik zeg van­daag aan de kerk, aan de re­li­gie: “Wie zon­der zon­de is, die wer­pe de eerste steen.” Vol­gens Mi­sie­ka­ba zal daar­bij al gauw blij­ken dat er meer hui­zen dan ker­ken zijn. Hij sprak ook over cor­rup­tie in de me­dia­we­reld waar­on­der me­dia­be­drij­ven en jour­na­lis­ten. De be­strij­ding van cor­rup­tie lijkt hem geen een­vou­di­ge zaak. “Dit van­we­ge het feit dat wij heb­ben toe­ge­la­ten dat cor­rup­tie in al­le ge­le­din­gen van de sa­men­le­ving is door­ge­dron­gen. Van­af de hoog­ste re­gi­o­nen tot de la­ge­re re­gi­o­nen. Cor­rup­tie is wijd­ver­breid in het sys­teem van ons be­stuur, zo­wel bij de pu­blie­ke als de niet-pu­blie­ke sec­tor.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.