Maan­dag nieu­we ver­keers­si­tu­a­tie Span­hoek of­fi­ci­eel

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De aan­pas­sin­gen op het kruis­punt Kei­zer-, Klip­ste­nen- en de Do­mi­neestraat (Span­hoek) in het ka­der van de ver­keers­af­wik­ke­ling zijn zo goed als af­ge­rond. Henk Wip, hoofd van de af­de­ling Ver­keer bij het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken zegt, dat met het ope­ra­ti­o­neel stel­len van de aan­ge­pas­te ver­keers­lich­ten op maan­dag, de ge­wij­zig­de si­tu­a­tie of­fi­ci­eel in­gaat.

Op dit kruis­punt zijn er twee ‘ei­land­jes’ ge­plaatst waar­van één op de Kei­zer­straat en één in de rich­ting van de Do­mi­neestraat. Het doel van de ei­land­jes is om het ver­keer te schei­den waar­bij ver­keers­con­flic­ten wor­den ge­mi­ni­ma­li­seerd. Te­vens zal de af­wik­ke­ling wor­den be­vor­derd. Op de Kei­zer­straat, ko­men­de van­uit de rich­ting van de Wa­ter­mo­len­straat (oos­te­lijk deel) wordt het ver­keer van de lin­ker­rij­strook en de mid­del­ste rij­strook op de Kei­zer­straat mid­dels het ‘ei­land­je’ ge­schei­den. Het ver­keer op de mid­del­ste en de rech­ter rij­strook van de Kei­zer­straat is ver­plicht recht­door te gaan op de Kei­zer­straat rich­ting de Zwar­ten­ho­ven­brugs­traat (wes­ten). Het ver­keer van de mid­del­ste rij­strook mag en kan dus niet links­af rich­ting de Do­mi­neestraat.

Voor het ver­keer op de Klip­ste­nen­straat is ook het een en an­der ver­an­derd, zegt Wip. Het ver­keer op de Klip­ste­nen­straat dat links staat ge­sor­teerd, dient recht­door te gaan naar de Do­mi­neestraat. Weg­ge­brui­kers die­nen er re­ke­ning mee te hou­den dat ze langs het ei­land­je rij­den naar de rech­ter­rij­strook van de Do­mi­neestraat. Op de Do­mi­neestraat dient de weg­ge­brui­ker dus rechts aan te hou­den. Dit is van be­lang daar het ver­keer van de Kei­zer­straat met be­stem­ming Do­mi­neestraat en het ver­keer op de Klip­ste­nen­straat met be­stem­ming Do­mi­neestraat deels si­mul­taan zul­len rij­den. Het ver­keer van de Kei­zer­straat naar de Do­mi­neestraat houdt dus de lin­ker­rij­strook aan op de Do­mi­neestraat en het ver­keer op de Klip­ste­nen­straat rich­ting de Do­mi­neestraat houdt de rech­ter­rij­strook aan. De weg­helf­ten zijn ge­schei­den door mid­del van een door­ge­trok­ken streep. Bij een door­ge­trok­ken streep mag de ver­keers­deel­ne­mer de streep niet over­schrij­den. De weg­ge­brui­kers mo­gen pas na de door­ge­trok­ken streep in­dien vei­lig van rich­ting ver­an­de­ren. Voor de weg­ge­brui­kers van de Klip­ste­nen­straat die ge­sor­teerd staan in de rech­ter­rij­strook geldt dat zij uit­slui­tend rechts­af naar de Kei­zer­straat mo­gen gaan. Ten be­hoe­ve van dit ver­keer is er een apart ver­keers­licht aan­ge­bracht aan de rech­ter­zij­de van de Klip­ste­nen­straat. Recht­door naar de Do­mi­neestraat is ver­bo­den en even­eens niet mo­ge­lijk. In de Ien­zen van de ver­keers­lich­ten zijn er pij­len aan­ge­bracht die aan­ge­ven wel­ke rich­ting de weg­ge­brui­ker mag op­gaan af­han­ke­lijk van de wij­ze waar­op be­trok­ke­ne ge­sor­teerd staat. Het lang­za­me ver­keer sor­teert in de aan­ge­brach­te sor­teer­vak­ken, zegt Wip.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.