Ge­dag­vaar­de verdachte naar rech­ter-com­mis­sa­ris

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een man die door het Open­baar Mi­nis­te­rie was ge­dag­vaard om zich de­ze week voor de rech­ter te ver­ant­woor­den, is ge­bracht naar de rech­ter­com­mis­sa­ris (rc). De rc heeft de be­wa­ring van de man weer ver­lengd met der­tig da­gen. Ad­vo­caat Ha­rold Belfor zegt dat zijn cli­ënt een be­schik­king van ver­len­ging van de be­wa­ring heeft ge­kre­gen. Om­dat de straf­zit­tin­gen geen voort­gang heb­ben ge­kre­gen, is de zaak van de verdachte niet voor­ge­gaan. Pas wan­neer de zaak weer bij de rech­ter dient, zal de raads­man ex­cep­ties op­wer­pen. Vol­gens hem is het niet be­kend wan­neer zijn cli­ënt weer wordt ge­dag­vaard om zich voor de rech­ter te ver­ant­woor­den, waar­door de man in on­ze­ker­heid ver­keert. Hij vindt dat er niet on­ein­dig door­ge­gaan mag wor­den met het ver­len­gen van de be­wa­ring. De be­wa­ring van de verdachte is reeds drie keer ver­lengd. De ad­vo­caat zegt dat het veel­al voor­komt dat wan­neer een zaak bij de rech­ter dient, hij kan be­slui­ten om be­paal­de ge­tui­gen te la­ten ho­ren door de rech­ter-com­mis­sa­ris. Belfor maakt nu mee dat de verdachte was ge­dag­vaard, maar de zaak naar de rc gaat voor de ver­len­ging van de be­wa­ring. In ar­ti­kel 55 van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring is op­ge­no­men dat de rc zo­lang het on­der­zoek der zaak op de te­recht­zit­ting in eerste aan­leg nog niet is aan­ge­van­gen, op de vor­de­ring van de ver­vol­gings­amb­te­naar een be­vel tot be­wa­ring van de verdachte kan ver­le­nen. In­dien de rc reeds aan­stonds van oor­deel is dat voor het ver­le­nen van zo­da­nig be­vel geen ter­men aan­we­zig zijn, wijst hij de vor­de­ring af. Het be­vel tot be­wa­ring is van kracht ge­du­ren­de een ter­mijn van ten hoog­ste der­tig da­gen. Belfor zegt dat hij niet weet wan­neer de straf­zit­tin­gen zul­len aan­van­gen, want van­uit het Kan­ton­ge­recht heeft hij geen me­de­de­lin­gen ont­van­gen. Hij gaat steeds naar de in­rich­tin­gen om bij zijn clien­ten te in­for­me­ren of ze een dag­vaar­ding heb­ben ont­van­gen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.