Wa­ter gover­nan­ce als voor­waar­de voor goed wa­ter­be­heer

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - Wil­len we goed be­heer van on­ze wa­ter­bron­nen, van on­ze wa­ter­voor­ra­den en van ons wa­ter­ge­bruik heb­ben in Su­ri­na­me dan zul­len wij on­ze wa­ter gover­nan­ce struc­tu­ren moe­ten ver­ster­ken. Dit kwam dins­dag naar vo­ren op de dis­cus­sie­avond over wa­ter gover­nan­ce, ge­or­ga­ni­seerd door het Wa­ter­fo­rum Su­ri­na­me en het Lim A Po In­sti­tu­te for So­ci­al Stu­dies.

We­reld­wijd is zoet­wa­ter een steeds schaar­ser goed aan het wor­den. Vol­gens Hein Pie­per, voor­zit­ter van het Wa­ter­schap Rijn en IJs­sel in Ne­der­land, te­vens on­der­voor­zit­ter van de Unie van Wa­ter­schap­pen en voor­zit­ter van Stich­ting Wa­ter­op­lei­din­gen Ne­der­land, zijn de kern­pun­ten van goed wa­ter­be­heer; het goed bij wet vast­leg­gen van de wa­ter­ta­ken, en het be­schik­ken over een ei­gen wa­ter­bud­get van de wa­ter­in­sti­tu­ten. Daar­naast moet het wa­ter­be­heer zijn neer­ge­legd bij des­kun­di­ge or­ga­ni­sa­ties, de be­stuur­ders moe­ten door de be­lang­heb­ben­den ge­ko­zen wor­den en er moet een goe­de ver­trou­wens­re­la­tie zijn tus­sen de wa­ter­in­sti­tu­ten met de be­wo­ners. Hans Lim A Po stel­de dat de di­ver­se in­sti­tu­ten in Su­ri­na­me in het al­ge­meen zwak zijn ont­wik­keld. Hij maak­te een analyse van de rol van de over­heid, de markt en de lo­ka­le net­wer­ken bij wa­ter gover­nan­ce. Wa­ter­be­heer is een com­plexe ma­te­rie, om­dat het dwars door zo­veel mi­nis­te­ries, or­ga­ni­sa­ties en bur­gers loopt. Er is nau­we­lijks een ver­bin­den­de wa­ter­vi­sie aan­we­zig in Su­ri­na­me en de be­stuur­ders ont­be­ren de no­di­ge in­stru­men­ten voor goed be­heer. Al­win Lin­ger van Wa­ter­fo­rum Su­ri­na­me oor­deel­de in zijn re­flec­tie dat de wa­ter­in­sti­tu­ten in Su­ri­na­me zelf nog niet goed we­ten wat hun ta­ken zijn.

Bij de dis­cus­sie kwam naar vo­ren dat een over­koe­peld wa­ter­be­leid ont­breekt in Su­ri­na­me. Op­ge­merkt werd dat pas bij een ramp maat­re­ge­len wor­den ge­no­men. Er zijn ve­le be­drei­gin­gen op het vlak van wa­ter die wij in Su­ri­na­me er­va­ren, zo­als over­stro­min­gen na hef­ti­ge re­gens, wa­ter­te­kor­ten of juist wa­ter­over­last in de land­bouw, te­kort aan drink­wa­ter in ve­le ge­bie­den, kwik­ver­vui­ling in de wa­ter­lo­pen in het bin­nen­land en lo­zing van ver­ont­rei­nigd af­val­wa­ter. Het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen wil graag het wa­ter­be­leid van Su­ri­na­me trek­ken, maar heeft on­vol­doen­de des­kun­dig­heid. In de ko­men­de maan­den gaat het mi­nis­te­rie vier wa­ter­wet­ten, die al ve­le ja­ren op de plan­ken lig­gen, aan­bie­den aan De Na­ti­o­na­le As­sem­blee voor goed­keu­ring.

De po­li­tiek werkt vaak be­lem­me­rend op wa­ter gover­nan­ce. Po­li­ti­ci heb­ben de nei­ging om goed­koop wa­ter on­der de kost­prijs aan het volk te be­lo­ven, maar daar­door kun­nen de wa­ter­be­drij­ven niet over­le­ven en wor­den ze sub­si­die af­han­ke­lijk. Al­hoe­wel er ve­le des­kun­di­ge Su­ri­na­mers zijn, werd ge­con­sta­teerd dat wij toch nog veel ken­nis ont­be­ren. Er zal veel meer ge­ïn­ves­teerd moe­ten wor­den in de edu­ca­tie van men­sen. Het op­doen van meer ken­nis en in­for­ma­tie zal er­toe lei­den dat wij ons weer­baar­der kun­nen ma­ken ten op­zich­te van de ve­le wa­ter­be­drei­gin­gen, maar ook meer kan­sen kun­nen grij­pen die zich voor­doen. Su­ri­na­me be­schikt over gro­te voor­ra­den zoet­wa­ter, die on­ze ont­wik­ke­ling ten goe­de kun­nen ko­men. Wij moe­ten hier wel zui­nig mee om­gaan, voor­al om­dat wij ook niet pre­cies we­ten hoe sterk de ef­fec­ten zijn die wij mo­gen ver­wach­ten van kli­maats­ver­an­de­ring. Wij moe­ten on­ze eco­sys­te­men daar­om koes­te­ren. Al­hoe­wel er ve­le des­kun­di­ge Su­ri­na­mers zijn, werd ge­con­sta­teerd dat wij toch nog veel ken­nis ont­be­ren. Er zal veel meer ge­ïn­ves­teerd moe­ten wor­den in de edu­ca­tie van men­sen. Het op­doen van meer ken­nis en in­for­ma­tie zal er­toe lei­den dat wij ons weer­baar­der kun­nen ma­ken ten op­zich­te van de ve­le wa­ter­be­drei­gin­gen, maar ook meer kan­sen kun­nen grij­pen die zich voor­doen. Ma­no­dj Hin­do­ri, voor­zit­ter van Wa­ter­fo­rum Su­ri­na­me, con­clu­deert dat er nog veel werk aan de win­kel is om on­ze wa­ter gover­nan­ce in­sti­tu­ten te ver­ster­ken, maar hij is blij met de po­si­tie­ve res­pons van­uit de deel­ne­mers om hun bij­dra­ge te wil­len le­ve­ren. Wa­ter­fo­rum Su­ri­na­me zal meer ini­ti­a­tie­ven ont­plooi­en om het na­ti­o­naal wa­ter­be­heer te ver­be­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.