In veel meer te­hui­zen hou­den se­ni­o­ren hun plas op

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

UTRECHT - Er zijn veel meer ver­pleeg­hui­zen waar be­wo­ners niet naar het toi­let kun­nen als ze dat wil­len. Ze moe­ten hun plas een paar uur op­hou­den of krij­gen een lui­er om, ook als ze niet in­con­ti­nent zijn.

Woens­dag werd dui­de­lijk dat som­mi­ge be­wo­ners in ver­pleeg­huis Groo­ten­hoek in Hel­le­voet­sluis maar drie keer per dag naar de wc mo­gen. De lei­ding ont­kent dat er spra­ke is van ‘plas­con­trac­ten’, maar er­kent dat er met pa­ti­ën­ten af­spra­ken zijn over wan­neer en hoe vaak ie­mand naar het toi­let kan. On­ac­cep­ta­bel, oor­deelt staats­se­cre­ta­ris Mar­tin van Rijn.

Maar er zijn meer te­hui­zen met zul­ke af­spra­ken, zeg­gen FNV Zorg en Pa­ti­ën­ten­fe­de­ra­tie Ne­der­land. In on­der meer Zuid-Hol­land en Bra­bant zijn voor­beel­den be­kend van te­hui­zen waar per­so­neel uit tijd­ge­brek de be­wo­ners maar een paar keer per dag op de wc helpt. “Als per­so­neel heb­ben we geen an­de­re keu­ze”, ver­telt An­ja Koer­ten, die in een Haags ver­pleeg­huis werkt waar zul­ke af­spra­ken be­staan. “Als een be­woon­ster elk uur naar de wc moet, ook al is het maar een kort plas­je, moet ik daar­in schrap­pen. Van bo­ven­af hoor ik: sor­ry, me­vrouw krijgt an­ders te veel zor­gu­ren.”

Het al­ter­na­tief is een lui­er, ook voor be­wo­ners die nog niet in­con­ti­nent zijn, maar wel hulp no­dig heb­ben bij de wc­gang. “In prin­ci­pe zou ie­mand die acht uur moe­ten kun­nen dra­gen. ‘s Nachts is het be­leid dat we nie­mand meer wak­ker ma­ken voor een toi­let­be­zoek. Het ge­volg is dat be­wo­ners soms in een drijf­nat­te lui­er wak­ker wor­den of min­der gaan drin­ken.”

In een re­cen­te en­quê­te van FNV Zorg geeft 73 pro­cent van de zorg­me­de­wer­kers aan dat be­wo­ners lan­ger moe­ten wach­ten op hun toi­let­be­zoek. De re­den: de krap­pe zo­mer­be­zet­ting. “Het is be­la­che­lijk en mens­ont­e­rend”, zegt een woord­voer­der van de Pa­ti­ën­ten­fe­de­ra­tie Ne­der­land. “Mo­gen plas­sen is een grond­recht, daar mag geen be­per­king op zit­ten. Maar he­laas ho­ren we het va­ker.”

Een ver­zor­gen­de van een gro­te Bra­bant­se zor­gor­ga­ni­sa­tie, die ano­niem wil blij­ven, had het woens­dag nog aan de hand. Een de­men­te be­wo­ner was erg on­rus­tig. Om hem aan­dacht te kun­nen ge­ven, moesten twee be­wo­ners in hun lui­er plas­sen. “Want zo’n lui­er is tijd­be­spa­rend. Het zijn keu­zes om ziek van te wor­den.” (AD)

SCCN TV 17.1

07:50 NBA High­lights (herh) 08:35 Doc.: The Mo­ped Gangs of Lon­don UK Bi­ke­li­fe

09:00 Doc.: BBC The Mar­vel­lous World of Roald Dahl

10:05 Mo­vie: Ho­ney

11:45 Kin­der Se­rie:

The Fl­insto­nes

12:35 Co­me­dy se­rie:

Mo­dern Fa­mi­ly

13:05 Raw (herh)

15:35 NBA High­lights

16:30 El­len De­ge­ne­res

17:30 Co­me­dy se­rie:

K.C. Un­der­co­ver

18:00 He­al­thy Li­fe­sty­le

Tv Show

18:40 Ga­me Show:

Lip Sync Batt­le

19:00 FIFA World Cup 2018

Ma­ga­zi­ne Do­no­van geeft straks zijn kin­der­feest­je. Zijn moe­der zet fles­sen stroop in de koel­kast en Do­no­van doet er een le­ge fles bij. Moe­der: “Waar­om zet je een le­ge fles in de koel­kast?”

“Voor de kin­de­ren die geen dorst heb­ben!”

Een lo­ca­tie van het Al­fa Col­le­ge in Gro­nin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.