On­der­zoek naar aan­pak hui­se­lijk ge­weld

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DEN HAAG - De In­spec­tie voor de Ge­zond­heids­zorg (IGZ) gaat on­der­zoe­ken of me­de­wer­kers van zorg­in­stel­lin­gen de meld­co­de hui­se­lijk ge­weld en kin­der­mis­han­de­ling na­le­ven. Dat is een ver­plicht stap­pen­plan om ge­weld te sig­na­le­ren en aan te pak­ken. Uit eer­der on­der­zoek in 2013 bleek dat de meld­co­de maar zeer ge­ring werd ge­bruikt in een aan­tal sec­to­ren in de ge­zond­heids­zorg. In ju­li van dat jaar werd de co­de wet­te­lijk ver­plicht. Staats­se­cre­ta­ris Mar­tin van Rijn (Volks­ge­zond­heid) gaf toen aan dat de in­spec­tie zou over­gaan tot hand­ha­ving als zorg­in­stel­lin­gen de meld­co­de on­vol­doen­de ge­brui­ken. Hui­se­lijk ge­weld en kin­der­mis­han­de­ling ko­men veel voor. “Om hier iets aan te kun­nen doen, is het be­lang­rijk dat zorg­me­de­wer­kers het vroeg op­mer­ken. Dat kan al­leen als zij we­ten waar ze op moe­ten let­ten. En hoe ze het be­spreek­baar kun­nen ma­ken en kun­nen aan­pak­ken”, al­dus de IGZ.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.