Mour­in­ho ont­neemt Sch­weinst­ei­ger hoop op ren­tree

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het feit dat Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger weer mee­traint met de A-se­lec­tie van Man­ches­ter Uni­ted heeft vol­gens trai­ner Jo­sé Mour­in­ho niets te ma­ken met een mo­ge­lij­ke ren­tree in het eerste elf­tal van de club. Op een pers­con­fe­ren­tie liet Mour­in­ho door­sche­me­ren dat het mee­trai­nen van de 32-ja­ri­ge Duit­ser ge­richt is op een ver­trek.

“Als hij be­sluit te ver­trek­ken, zal hij wed­strijd­fit zijn. Hij kan dan met­een in ac­tie ko­men bij die club. Als hij blijft, is hij een op­tie”, al­dus de Por­tu­gees. “Hij stelt zich el­ke dag pro­fes­si­o­neel op en het is een men­se­lij­ke, pro­fes­si­o­ne­le be­slis­sing om hem te­rug te bren­gen in het eerste elf­tal.”

Maan­dag train­de Sch­weinst­ei­ger voor het eerst sinds de komst van Mour­in­ho aan het be­gin van dit sei­zoen mee met de A-se­lec­tie. De Duit­ser, die on­langs na 121 in­ter­lands af­scheid nam van de ‘Man­n­schaft’, kwam vo­rig sei­zoen on­der Louis van Gaal on­danks en­ke­le bles­su­res nog re­gel­ma­tig in ac­tie, maar Mour­in­ho ser­veer­de hem al snel af. Hij traint voor­na­me­lijk mee met het twee­de elf­tal en werd ook niet op de of­fi­ci­ë­le se­lec­tie­fo­to van de club ge­zet. Brit­se me­dia dach­ten bij Sch­weinst­ei­gers ren­tree op het trai­nings­veld aan een mo­ge­lij­ke koers­wij­zi­ging van Mour­in­ho, maar daar lijkt geen spra­ke van. Hij ziet de mid­den­vel­der als een ex­tra spe­ler om ge­noeg man voor zijn trai­nings­oe­fe­nin­gen te heb­ben, zo sprak hij tij­dens de pers­con­fe­ren­tie.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.