Jus­tin Bie­ber niet over­span­nen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jus­tin Bie­ber mag dan geen zin heb­ben in sel­fies met fans en ge­frus­treerd zijn door tien­dui­zen­den gil­len­de tie­ner­meis­jes, het zou toch goed gaan met de zan­ger waar­voor ve­len een in­zin­king vrees­den. Hoe­wel de zan­ger tij­dens zijn show in Man­ches­ter zelfs het po­di­um af­liep na­dat hij ui­ter­ma­te ge­frus­treerd raak­te door tien­dui­zen­den gil­len­de fans die hij niet tot stil­te wist te ma­nen, blijkt Jus­tin Bie­ber bui­ten het po­di­um een an­de­re per­soon. “Hij was heel aar­dig, be­leefd en ont­span­nen”, al­dus een nacht­club­be­zoe­ker die hem te­gen het lijf liep in Lon­den. Vol­gens bron­nen be­hoort zijn op­stan­dig­heid tot de ver­le­den tijd en wil hij zich sim­pel­weg ver­bon­den voe­len met zijn mil­joe­nen­pu­bliek. “Jus­tin ging naar bui­ten om meis­jes in de wacht­rij bloemen uit te de­len. Hij was met wat vrien­den en zag een bloe­men­ver­ko­per, dus kocht hij een enor­me bos ro­zen die hij be­gon uit te de­len aan de meis­jes bui­ten”, ver­klaart de bron aan Pe­o­p­le. “Hij zag een mo­ge­lijk­heid om men­sen blij te ma­ken en ging er­voor.” Ook zijn be­zoek­je aan de Ti­ger Ti­ger club in Man­ches­ter her­ken­de niets van zijn frus­tra­ties.”Hij vroeg hoe het met ons ging toen hij uit de au­to kwam. Hij ver­maak­te zich ge­woon, net als ie­der­een. Hij was om­ge­ven door veel men­sen en ge­noot van de mu­ziek, maar was niet ex­ces­sief aan het drin­ken of zo­iets.” Bie­ber kwam on­langs in het nieuws om­dat hij een foto met een fan wei­ger­de en bij meer­de­re ge­le­gen­he­den zijn fans vroeg te stop­pen met schreeu­wen. Hij schreef al een brief aan de Be­lie­bers om zijn frus­tra­ties uit te leg­gen.

(Bron:De Te­le­graaf/Foto: Dai­ly Mail)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.