Kli­maat­ver­drag Pa­rijs gaat vol­gens VN niet ver ge­noeg

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De doel­stel­lin­gen in de kli­maat­o­ver­een­komst van Pa­rijs gaan niet ver ge­noeg. Van­af van­daag gaat de­ze kli­maat­o­ver­een­komst van kracht, maar vol­gens het Mi­li­eu­bu­reau van de VN moet de CO2-uit­stoot met nog eens een kwart ex­tra wor­den ge­re­du­ceerd.

Het mi­li­eu­bu­reau bracht gis­te­ren het Emis­si­ons Gap­rap­port uit. Daar­in staat het dat de we­reld­wij­de CO2uit­stoot in 2030 naar ver­wach­ting zo’n 54 tot 56 gi­ga­ton be­draagt. Dat is veel meer dan de 42 gi­ga­ton om de tem­pe­ra­tuur­stij­ging de­ze eeuw on­der de 2 gra­den te hou­den.

Als de tem­pe­ra­tuur­stij­ging on­der de 2 gra­den blijft, zal dat vol­gens we­ten­schap­pers de kans op on­der meer he­vi­ge stor­men, lan­ge­re droog­te, en de stij­ging van de zee­spie­gel klei­ner ma­ken.

“We gaan in de goe­de rich­ting’’, zei di­rec­teur van het Mi­li­eu­bu­reau Erik Sol­heim. “De over­een­komst van Pa­rijs zal de kli­maat­ver­an­de­rin­gen ver­tra­gen, maar het is niet ge­noeg om die te stop­pen.’’ Hij waar­schuw­de voor ver­mijd­ba­re men­se­lij­ke tra­ge­dies in de vorm van hon­ger, ziek­te en con­flic­ten als ge­volg van de op­war­ming van de aar­de. Sol­heim riep eer­der op tot ac­tie over te gaan. Om te be­gin­nen op de We­reld Kli­maat Con­fe­ren­tie die maan­dag be­gint in de Ma­rok­kaan­se stad Mar­ra­kesh. (NU.nl)

De Brit­se kar­di­naal Vin­cent Ni­chols biedt zijn ex­cu­ses aan moe­ders aan die hun kind tus­sen 1945 en 1976 ge­dwon­gen moesten af­staan. (The Ti­mes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.