Schen­din­gen men­sen­rech­ten bij op­vang vluch­te­lin­gen Ita­lië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE Druk van de Eu­ro­pe­se Unie op Ita­lië om streng te zijn te­gen vluch­te­lin­gen heeft ge­leid tot men­sen­rech­ten­schen­din­gen. Dat con­clu­deert men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal in een rap­port dat gis­te­ren is ge­pu­bli­ceerd. Vol­gens de or­ga­ni­sa­tie is er spra­ke van mis­han­de­lin­gen, op­slui­tin­gen en van on­recht­ma­ti­ge uit­zet­tin­gen. Het rap­port laat zien dat het ver­keerd gaat met de aan­pak in de door de EU op­ge­zet­te hot­s­pots waar de vluch­te­lin­gen wor­den ge­ï­den­ti­fi­ceerd met vin­ger­af­druk­ken. Niet al­leen wordt het recht ge­schon­den dat mi­gran­ten asiel mo­gen aan­vra­gen in het land waar zij dat wil­len. De hot­s­pot-aan­pak werd in 2015 in­ge­voerd om de be­han­de­ling van vluch­te­lin­gen en mi­gran­ten op het punt van aan­komst mak­ke­lij­ker te ma­ken.

“In hun stre­ven de stroom van vluch­te­lin­gen in te dam­men, heb­ben de EU-lei­ders de druk op de Ita­li­aan­se au­to­ri­tei­ten veel te ver op­ge­voerd”, zegt Am­ne­sty. “Dat heeft er­in ge­re­sul­teerd dat toch al ge­trau­ma­ti­seer­de men­sen nog eens het slacht­of­fer wor­den van mis­han­de­ling door de po­li­tie en zelfs van on­recht­ma­ti­ge uit­zet­tin­gen.”

Vol­gens Am­ne­sty heeft de or­ga­ni­sa­tie her­haal­de­lijk ver­dui­de­lij­king ge­vraagd en voor­ge­steld de zor­gen te be­spre­ken met de Ita­li­aan­se mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken. Am­ne­sty kreeg tot dus­ver geen ant­woord, al­dus het rap­port, dat is ge­ba­seerd op 74 in­ter­views met meer dan 170 vluch­te­lin­gen. In Grie­ken­land zit­ten on­der­tus­sen dui­zen­den er­ken­de vluch­te­lin­gen klaar om door Eu­ro­pe­se lid­sta­ten te wor­den op­ge­no­men. Be­gin vo­ri­ge maand ging het om 6.800 vluch­te­lin­gen die wacht­ten op een vlucht naar het land waar ze zul­len wor­den op­ge­van­gen. De vluch­te­lin­gen­kam­pen in Grie­ken­land zijn on­der­tus­sen over­vol. Am­ne­sty be­re­ken­de dat re­lo­ca­li­se­ren van al de­ze men­sen in het hui­di­ge tem­po nog acht­tien jaar gaat du­ren.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.