Laat­ste be­wo­ners uit Jun­gle van Ca­lais ge­ë­va­cu­eerd

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - De Fran­se au­to­ri­tei­ten zijn gis­te­ren met de eva­cu­a­tie be­gon­nen van de 350 à 400 laat­ste be­wo­ners van het mi­gran­ten­kamp in Ca­lais, over­we­gend vrou­wen en kin­de­ren. Ze zijn naar op­vang­cen­tra ge­bracht el­ders in Frank­rijk.

Een eerste trans­port­bus ver­trok gis­ter­mor­gen naar een op­vang­cen­trum in Fi­nis­tè­re (in het wes­ten van Frank­rijk) met een der­tig­tal vrou­wen en kin­de­ren en twee amb­te­na­ren van het Brit­se Ho­me Of­fi­ce die de dos­siers moe­ten on­der­zoe­ken voor hun even­tu­e­le over­bren­ging naar GrootB­rit­tan­nië.

Het ver­trek van de­ze ge­zin­nen zet een punt ach­ter de eva­cu­a­tie van de mi­gran­ten uit de Jun­gle van Ca­lais, het vluch­te­lin­gen­kamp waar mid­den ok­to­ber nog ruim 8.000 men­sen ver­ble­ven. Voor­na­me­lijk Af­gha­nen, Irake­zen, Sy­ri­ërs, Soe­da­ne­zen en Eritree­ërs had­den zich in het kamp gein­stal­leerd in de hoop naar En­ge­land te kun­nen over­ste­ken. Gis­te­ren wer­den de laat­ste over­blijf­se­len van het kamp, waar­on­der een school en een mos­kee, op­ge­ruimd. Ter­wijl Ca­lais ver­lost lijkt van mi­gran­ten­kam­pen, kam­pe­ren in Pa­rijs on­ge­veer 2.000 mi­gran­ten in het noor­den van de stad, zelfs op de voet­pa­den. Ze wor­den ook steeds tal­rij­ker in de Fran­se hoofd­stad. De au­to­ri­tei­ten be­lo­ven de­ze men­sen te­gen het ein­de van de week te eva­cu­e­ren. (HLN)

Over­blijf­se­len van ‘Jun­gle’ in Ca­lais. (The News & Ob­ser­ver)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.