Recht­bank Bel­gië acht ter­ro­ris­me­wet­ge­ving niet van toe­pas­sing voor PKK

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Een gro­te rechts­zaak in Bel­gië te­gen le­den van de ver­bo­den Koer­di­sche Ar­bei­ders­par­tij PKK lijkt van de baan. De recht­bank in Brus­sel heeft gis­te­ren al­le ver­dach­ten bui­ten ver­vol­ging ge­steld. Het Open­baar Mi­nis­te­rie kan nog wel in be­roep gaan te­gen de­ze be­slis­sing.

Het OM wil 36 men­sen en be­drij­ven be­recht zien voor deel­na­me aan ac­ti­vi­tei­ten van een ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie. De recht­bank ziet het Turks-Koer­di­sche con­flict ech­ter als een ge­wa­pend con­flict waar­op de ter­ro­ris­me­wet­ge­ving niet van toe­pas­sing kan zijn.

Bij een groot­scha­li­ge ac­tie in 2010 pak­te de po­li­tie tij­dens huis­zoe­kin­gen bij Koer­di­sche in­stel­lin­gen in Brus­sel, Den­der­mon­de, Ant­wer­pen, Ver­viers, Na­men, Leu­ven en Luik ver­dach­ten op.

Het on­der­zoek was al in 2006 be­gon­nen na­dat het fe­de­ra­le par­ket had vast­ge­steld dat de PKK in Bel­gië en an­de­re West-Eu­ro­pe­se lan­den op gro­te schaal Koer­den ron­sel­den voor trai­nings­kam­pen in Irak en Grie­ken­land.

Het Bel­gi­sche OM ver­denkt de or­ga­ni­sa­tie ver­der van het fa­bri­ce­ren en ver­han­de­len van val­se iden­ti­teits­do­cu­men­ten. Ze zou zich ook schul­dig ma­ken aan af­per­sing. (NU.nl)

Een man zwaait met een vlag voor het ge­rechts­hof. (The In­de­pen­dent)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.