Diep­wa­ter­ko­raal krijgt voed­sel dank­zij ei­gen kalk­heu­vels

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Diep wa­ter­ko­raal­rif­fen groei­en rond de top­pen van kalk­heu­vels, die hon­der­den me­ters bo­ven de zee­bo­dem uit­ste­ken. Ver­re voor­ou­ders maak­ten de­ze heu­vels, want ze be­staan uit dood ko­raal. De kalk­heu­vels be­ïn­vloe­den zee­stro­men, waar­door er voed­sel­rijk wa­ter naar de ko­ra­len stroomt Slim!

Wan­neer de kalk­heu­vels groei­en, ont­staat er een ster­ke ver­ti­ca­le zee­stro­ming. Op­ge­lost or­ga­nisch ma­te­ri­aal – denk aan kool­hy­dra­ten, vrije ami­no­zu­ren en ure­um – stro­men hier­door di­rect van het op­per­vlak naar de rif­fen. Op die ma­nier hou­den de ko­raal­rif­fen hun ei­gen eco­sys­teem in stand. De ont­dek­king is ge­daan door we­ten­schap­pers van het NIOZ Ko­nink­lijk Ne­der­lands In­sti­tuut voor On­der­zoek der Zee en de uni­ver­si­tei­ten van Aar­hus en Gal­way. De re­sul­ta­ten zijn ge­pre­sen­teerd in het we­ten­schap­pe­lij­ke vak­blad SCIENTI­fiC RE­PORTS.

De we­ten­schap­pers bouw­den een mo­del dat voed­sel­stro­men weer­geeft in de At­lan­ti­sche Oce­aan voor de kust van Ier­land. Daar ko­men tot wel 300 me­ter ho­ge kalk­heu­vels voor. In ver­ge­lij­king: het groot­ste ge­bouw van Lon­den – The Shard – is 310 me­ter hoog. De Eu­ro­mast is een klein­tje naast een ko­raal­heu­vel. Het punt­je to­rent 185 me­ter bo­ven Rotterdam uit. De ko­raal­heu­vels zijn jam­mer ge­noeg niet te zien als je met een boot over de oce­aan vaart, want de top­pen van de­ze heu­vels lig­gen als­nog 600 me­ter on­der het wa­ter­op­per­vlak.

Ko­ra­len zijn be­lang­rij­ker dan je denkt. Ze kun­nen na­me­lijk hel­pen om het broei­kas­ef­fect te­gen te gaan. De stro­min­gen zor­gen er­voor dat kool­stof­di­oxi­de van het op­per­vlak naar de bo­dem reist, waar ko­ra­len hel­pen om het gas af te bre­ken.

He­laas zijn ko­raal­rif­fen wel kwets­ba­re eco­sys­te­men. De kalk­heu­vels ont­staan niet zo maar en zijn het re­sul­taat van lang­du­ri­ge pro­ces­sen. Door de op­war­ming van de at­mos­feer neemt de ge­laagd­heid van de oce­a­nen toe, waar­door de snel­weg tus­sen zee­op­per­vlak en de diep­zee mo­ge­lijk min­der voed­sel ver­voert. Het re­sul­taat is dat ko­ra­len ver­hon­ge­ren.

De we­ten­schap­pers waar­schu­wen dat ook bo­dem­be­roe­ren­de vis­sers, waar­bij bij­voor­beeld een sleep­net over de bo­dem wordt ge­sleept. de­ze fra­gie­le rif­ge­meen­schap­pen kun­nen ver­nie­len. (Scien­ti­as/foto: Co­rals and CORAL REEFS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.