‘Dik­ke’ kre­kels ver­lei­den meer vrouw­tjes

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Man­ne­lij­ke kre­kels die veel eten, heb­ben meer suc­ces bij vrouw­tjes. De ‘dik­ke’ kre­kels heb­ben door hun goe­de door­voe­ding meer ener­gie voor hun lok­roep, die ze op­wek­ken door hun vleu­gels langs el­kaar te wrij­ven.

De lok­roep van de goed door­voe­de die­ren is niet al­leen va­ker te ho­ren, maar klinkt ook lui­der, waar­door vrouw­tjes va­ker re­a­ge­ren op het ge­luid, zo mel­den Brit­se on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Func­ti­o­nal Eco­lo­gy.

De we­ten­schap­pers be­stu­deer­den tro­pi­sche kre­kels van de soort Gryl­lo­des si­gil­la­tu. De­ze die­ren ko­men voor­al in Zuid­Oost-Azië voor, pa­ren ge­mid­deld één keer per dag en le­ven on­ge­veer een maand.

Tot nu toe na­men aan bi­o­lo­gen dat dik­ke kre­kels min­der zou­den pa­ren dan hun hon­ge­ri­ge soort­ge­no­ten. De the­o­rie was dat kre­kels die wei­nig te eten had­den, ex­tra veel tijd zou­den in­ves­te­ren in het pa­ren met vrouw­tjes, om­dat ze zou­den aan­voe­len dat ze jong zou­den ster­ven. De goed ge­voe­de kre­kels zou­den zich af­wach­ten­der ge­dra­gen en hun kans pak­ken na het over­lij­den van hun hon­ge­ri­ge soort­ge­no­ten.

De nieu­we stu­die be­wijst het te­gen­deel. Man­ne­tjes die veel te eten heb­ben, zijn juist ac­tie­ver op zoek naar vrouw­tjes dan hon­ge­ri­ge kre­kels. Ze heb­ben sim­pel­weg meer ener­gie. “Hoe­wel het een in­tri­ge­rend idee was dat de man­ne­tjes hun toe­komst kon­den voor­zien en zich daar­om af­wach­tend op­stel­den, sug­ge­reert ons ex­pe­ri­ment iets lo­gi­schers”, ver­klaart hoofd­on­der­zoe­ker Luc Bus­sie­re op nieuws­si­te Phys. org. “De kre­kels la­ten hun ma­nier van han­de­len af­han­gen van de hoe­veel­heid voed­sel die ze tot hun be­schik­king heb­ben.” (Bron/foto: NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.