So­ci­é­té Gé­né­ra­le ver­slaat ver­wach­tin­gen dank­zij goe­de pres­ta­ties za­ken­bank

Times of Suriname - - ECONOMIE -

PA­RIJS - So­ci­é­té Gé­né­ra­le heeft in het der­de kwar­taal meer winst ge­boekt dan ver­wacht, dank­zij de pres­ta­ties bij de za­ken­bank, die een la­ge­re winst bij de bin­nen­land­se re­tail­bank op­ving. Dit bleek gis­te­ren uit de kwar­taal­cij­fers van de Fran­se bank.

De der­de Fran­se bank naar ba­lans­to­taal ge­me­ten boek­te een net­to­winst van 1,1 mil­jard eu­ro over het af­ge­lo­pen kwar­taal. Dit was be­ter dan de ana­lis­ten­ver­wach­ting van 922 mil­joen eu­ro, be­re­kend door Fac­tSet.

Toch daal­de de winst met ruim 2 pro­cent ten op­zich­te van een jaar eer­der, van­we­ge een boek­houd­kun­di­ge last voor de schul­den van de bank. De to­ta­le in­kom­sten daal­den met 6 pro­cent tot 6,01 mil­jard.

De bank pro­fi­teer­de van een her­stel van de han­del in obli­ga­ties, die het af­ge­lo­pen kwar­taal ook de re­sul­ta­ten van an­de­re Eu­ro­pe­se ban­ken on­der­steun­de. Dit hielp om de ne­ga­tie­ve im­pact van aan­hou­dend la­ge ren­te en ma­ge­re eco­no­mi­sche groei te com­pen­se­ren. De mon­di­a­le za­ken­bank van So­ci­é­té Gé­né­ra­le, waar ook de ac­ti­vi­tei­ten op het vlak van ver­mo­gens­be­heer on­der val­len, boek­te een 42 pro­cent ho­ge­re net­to­winst van 469 mil­joen eu­ro, te­gen 330 mil­joen eu­ro een jaar eer­der. Er was meer vraag naar ge­struc­tu­reer­de pro­duc­ten, voor­al in Azië, waar­door de aan­de­len­han­del een lift kreeg, ter­wijl de net­to­winst uit de han­del in obli­ga­ties, va­lu­ta en kre­die­ten ook steeg.

Bij de in­ter­na­ti­o­na­le re­tail­bank steeg de net­to­winst met 31 pro­cent tot 457 mil­joen eu­ro. Een be­lang­rij­ke bij­dra­ge le­ver­de Rus­land, waar SocGen met Ros­bank één van de groot­ste pri­va­te ban­ken be­zit. Het ver­lies van 18 mil­joen eu­ro een jaar eer­der werd om­ge­bo­gen in 7 mil­joen eu­ro winst, nu de Rus­si­sche eco­no­mie be­gint te her­stel­len van de im­pact van la­ge­re olie­prij­zen en Wes­ter­se sanc­ties.

Bij de Fran­se re­tail­bank daal­de de winst ech­ter met 15 pro­cent tot 353 mil­joen eu­ro, door de aan­hou­dend la­ge ren­te en her­on­der­han­de­ling van le­nin­gen. De in­ter­na­ti­o­na­le re­tail­bank zag de winst daar­en­te­gen met 31 pro­cent stij­gen naar 457 mil­joen eu­ro.

De on­ge­wo­gen ka­pi­taal­buf­fer of ‘le­ve­r­a­ge ra­tio’ van de bank steeg van 3,9 pro­cent ul­ti­mo ju­ni dit jaar naar 4,1 pro­cent eind sep­tem­ber.

Het aan­deel steeg gis­te­ren 7,3 pro­cent in Pa­rijs.

(Beurs­dui­vel/ foto: lex­press.fr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.