Be­te­re re­sul­ta­ten voor Ken­dri­on

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ZEIST - De pro­du­cent van elek­tro­mag­ne­ti­sche com­po­nen­ten Ken­dri­on heeft in het der­de kwar­taal iets meer om­zet ge­boekt, met een ho­ge­re winst. Dat liet Ken­dri­on gis­te­ren we­ten.

De om­zet lag 1 pro­cent ho­ger dan een jaar eer­der, op 110 mil­joen eu­ro, ter­wijl de net­to­winst met 9 pro­cent steeg tot 4,9 mil­joen eu­ro. Ken­dri­on gaf aan dat het kos­ten­be­spa­rings­pro­gram­ma ver­sneld wordt uit­ge­voerd, wat zal lei­den tot 5 mil­joen eu­ro aan be­spa­rin­gen in 2016. Eer­der werd voor 4 mil­joen aan be­spa­rin­gen ge­mikt in dit jaar. De kos­ten voor die her­struc­tu­re­ring wor­den voor 2016 nu ge­raamd op 5 mil­joen eu­ro, ter­wijl eer­der 4 mil­joen was ver­wacht.

Over de eerste ne­gen maan­den van dit jaar werd een om­zet in de boe­ken ge­zet van 335,5 mil­joen eu­ro, met een net­to­winst van 15 mil­joen eu­ro.

Ken­dri­on hand­haaft zijn ver­wach­tin­gen. Daar­bij wordt ge­mikt op een au­to­no­me groei van ge­mid­deld 5 pro­cent in de ko­men­de drie jaar en een ver­be­te­ring van de ope­ra­ti­o­ne­le winst­mar­ge tot 10 pro­cent aan het ein­de van 2018. De mar­ge be­droeg in het der­de kwar­taal op 7,2 pro­cent, te­gen 6,5 pro­cent een jaar eer­der.

Top­man Joep van Beur­den gaf in een toe­lich­ting te­gen AFN aan dat een goe­de stap is ge­zet bij het be­spa­rings­pro­gram­ma en het ver­be­te­ren van de winst­mar­ge. Het be­drijf blijft ook de ko­men­de tijd in­zet­ten op ver­de­re kos­ten­ver­la­gin­gen. (De Te­le­graaf/foto: ifk2016.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.