Stu­dent at zo ge­zond dat hij lang­zaam ver­hon­ger­de

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ge­zond eten is iets waar we al­le­maal naar (moe­ten) stre­ven, maar het kan ook de an­de­re kant uit­slaan. Zo­als bij Tay­lor Mor­ri­son bij­voor­beeld, die zo ge­zond had dat zijn ge­wicht zak­te naar een ver­ont­rus­ten­de 64 ki­lo­gram en hij zich­zelf lang­zaam uit­hon­ger­de. Toen hij 19 was, zag Tay­lor het cij­fer op de weegschaal naar 135 ki­lo­gram klim­men, en in de spie­gel zag hij een mol­li­ge man met een dub­be­le kin. De stu­dent uit New South Wa­les (Au­stra­lië) be­sloot dat het zo niet ver­der kon en gooi­de het roer om. Ge­zond­heid was zijn nieu­we mot­to: hij schrap­te kool­hy­dra­ten zo­als brood, pas­ta en rijst uit zijn di­eet en gaf al­co­hol op. Daar­naast at hij veel ma­ge­re kip, vis en groe­ne groen­ten. En het werk­te: Tay­lor raak­te de ki­lo’s ra­zend­snel kwijt. Gesterkt door de ve­le com­pli­ment­jes zet­te hij zijn ge­zon­de le­vens­stijl ver­der, waar­bij het lang­zaam­aan ver­an­der­de in een ob­ses­sie. Drie jaar lang hield hij zijn di­eet vol, waar­bij hij am­per 1.700 kcal per dag at - 800 min­der dan de aan­ge­ra­den 2.500 kcal voor man­nen. Daar­naast sport­te hij ook da­ge­lijks, en dat min­stens drie uur lang. “Ik deed twee à drie uur aan ge­wicht­hef­fen en ging dan nog eens een of twee uur lo­pen of wan­de­len”, ver­telt hij. “Ik wil­de niet lan­ger dan twee uur per dag stil­zit­ten.” Tay­lor werd angst­val­lig ma­ger. “Op mijn laag­ste ge­wicht woog ik 64 ki­lo­gram. Ik had zo goed als geen vet meer over en mijn li­chaam at mijn spier­mas­sa weg. Ik be­gon har­der te trai­nen om­dat ik vond dat het nog niet goed ge­noeg was, maar ei­gen­lijk was mijn lijf vol­le­dig weg. Recht­staan deed pijn, laat staan dat ik ge­mak­ke­lijk de trap op­kon. Ik had het ook al­tijd koud.” Pas vo­rig jaar be­sef­te de nu 25-ja­ri­ge Tay­lor dat hij een pro­bleem had. Tij­dens een be­zoek aan zijn zus in Schot­land barst­te hij in tra­nen uit na het drin­ken van een kop war­me cho­co­melk. Hij be­sef­te dat er iets gron­dig mis zat en zocht hulp. Dia­gno­se: or­thorexia ner­vo­sa, een vrij on­be­ken­de eet­stoor­nis waar­bij pa­ti­ën­ten zo ge­fixeerd zijn op ge­zond eten dat ze zich­zelf op ter­mijn uit­hon­ge­ren. Ze eten wel, maar en­kel wat ze als ge­zond en puur zien. Voor de twee­de keer gooi­de Tay­lor het roer om, dit keer naar een meer ge­ma­tig­de koers. Hij leer­de hoe hij zijn di­eet en sport­sche­ma in ba­lans moest bren­gen en weegt in­tus­sen een ge­zon­de 88 ki­lo­gram. Zijn li­chaam ziet er niet meer angst­val­lig ma­ger uit, maar erg ge­spierd. “Ik voel me nu zo veel ster­ker, man­ne­lij­ker en ge­zon­der.” Hij stu­deert in­tus­sen voe­dings­leer en hoopt la­ter an­de­ren te hel­pen met hun ge­zond­heid. “Het was na­ïef van me om te den­ken dat man­nen geen di­eet­stoor­nis­sen krij­gen. Als je ge­wicht wil ver­lie­zen, doe het dan op een ge­zon­de ma­nier. En weet dat het goed is om af en toe te zon­di­gen, want uit­ein­de­lijk maakt dat wei­nig ver­schil.”

(Bron:Hln.nl/Foto:hln.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.