Rech­ter ver­geet von­nis uit te spre­ken: verdachte vrij­uit

Times of Suriname - - PANORAMA -

In Alkmaar is een verdachte op een bij­zon­der ma­nier on­der zijn straf uit­ge­ko­men. De rech­ter ver­gat na­me­lijk het von­nis uit te spre­ken. De rech­ter ken­de wel een scha­de­ver­goe­ding toe en ging uit­ge­breid op die be­slis­sing in al­leen ver­gat hij daar­na de straf ook of­fi­ci­eel op te leg­gen. In de zaak uit 2013 had een vrouw een scha­de­ver­goe­ding ge­ëist van een man uit Bree­zand, schrijft het Noord­hol­lands Dag­blad. Hij maak­te haar na het uit­gaan in Scha­gen eerst uit voor hoer en sloeg haar toen ze daar iets van zei een bloed­neus. De man ont­ken­de de be­schul­di­ging. Hij zou door een duw uit even­wicht zijn ge­raakt en al­leen maar een zwaai­en­de be­we­ging met zijn arm ge­maakt heb­ben. De rech­ter acht­te de verdachte toch schul­dig. Hij zou haar een scha­de­ver­goe­ding van 250 eu­ro moe­ten be­ta­len. Al­leen, merk­te de ad­vo­caat van de verdachte op, werd die straf niet in een von­nis om­ge­zet. De rech­ter vroeg de ad­vo­caat om nog even te­rug te ko­men om de zaak te her­o­pe­nen en de blun­der recht te zet­ten. Ad­vo­caat noch rech­ter keer­de te­rug naar de rechts­zaal. De rech­ter gaat nu uit­zoe­ken of hij het pro­bleem toch nog kan op­los­sen.

(Bron:WaarMaarRaar)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.