NVB-bus­sen en bo­ten wor­den ge­keurd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Al­le ruim 150 bus­sen en bo­ten die in­ge­zet wor­den voor het Na­ti­o­naal Ver­voer Be­drijf on­der­gaan 19 no­vem­ber een keuring. De NVB heeft de bus- en boot­hou­ders een check­list doen toe­ko­men, waar­aan de ver­voers­mid­de­len moe­ten vol­doen om als vei­lig ver­klaard te wor­den.

Ken­neth The­men, voor­zit­ter van de Or­ga­ni­sa­tie van Bus- en Boot­hou­ders in Su­ri­na­me, zegt aan de krant dat de keuring nood­za­ke­lijk is. De bus- en boot­hou­ders heb­ben de ruim­te ge­kre­gen om waar­no­dig die voor­zie­nin­gen te tref­fen, zo­dat hun bus of boot goed func­ti­o­neert. The­men zegt dat de con­tro­le van be­lang is voor het kun­nen ver­ze­ke­ren van de vei­lig­heid van de bus- en boot­hou­der en de pas­sa­giers. Bij de keuring wordt on­der an­de­re na­ge­gaan of de rem­men en het stuur goed func­ti­o­ne­ren. De zit­plaat­sen en hoe het ver­voer er­uit ziet, zijn ook be­lang­rijk. Wan­neer blijkt dat een ver­voers­mid­del niet vol­doet, geeft NVB de hou­der de ge­le­gen­heid om bin­nen een be­paal­de tijd al­les in or­de te ma­ken. The­men zegt dat in som­mi­ge wij­ken bus­chauf­feurs kam­pen met van­da­lis­me. Stoe­len wor­den ge­scheurd, be­plakt, of er wor­den al­ler­lei tek­sten op ge­schre­ven. Op de pas­sa­giers wordt een be­roep ge­daan om te hel­pen let­ten op wat an­de­ren in de bus­sen en bo­ten doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.