Mi­nis­ter So­za­vo waar­deert hand­rei­king SuAid

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Mi­nis­ter Jo­an Do­go­jo van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (So­za­vo) waar­deert de hand­rei­king van SuAid. De­ze or­ga­ni­sa­tie zal dit jaar geld in­za­me­len voor be­jaar­den­in­stel­lin­gen. Zij geeft aan dat SuAid con­tact heeft op­ge­no­men met So­za­vo, waar­bij er ge­vraagd is naar een over­zicht van be­jaar­den­te­hui­zen die het mo­men­teel moei­lijk heb­ben. De mi­nis­ter zegt dat het niet al­leen gaat om be­jaar­den­te­hui­zen die val­len on­der het be­heer van So­za­vo, maar ook an­de­re te­hui­zen die ge­sub­si­di­eerd wor­den door dit mi­nis­te­rie. Do­go­jo geeft aan dat het be­jaar­den­te­huis As­hi­a­na één van de te­hui­zen is die drin­gend ge­re­no­veerd moe­ten wor­den. Vol­gens Do­go­jo wil het te­huis uit­brei­den, maar de mid­de­len zijn er niet. “El­ke hand­rei­king is wel­kom”, al­dus de mi­nis­ter.

Sid­ney Grun­berg, se­cre­ta­ris te­vens pen­ning­mees­ter van SuAid, zei eer­der aan de krant dat de or­ga­ni­sa­tie dit jaar geld zal in­za­me­len voor se­ni­o­ren. Hij geeft aan dat de­ze men­sen on­der­steu­ning no­dig heb­ben, om­dat zij in hun jon­ge ja­ren ook voor de ge­meen­schap heb­ben ge­werkt. Vo­rig jaar heeft SuAid on­ge­veer SRD 325.000 op­ge­haald, zegt Grun­berg. Hij geeft aan dat het stre­ven van SuAid dit jaar af­han­ke­lijk is van wat de be­jaar­den­te­hui­zen al­le­maal aan­ge­ven. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.