Be­jaar­de be­vreesd na in­braak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een 70-ja­ri­ge vrouw is sinds don­der­dag be­vreesd. In haar wo­ning aan de Wayam­bo­s­traat in Pa­ra­ma­ri­bo is een in­braak ge­pleegd. Cri­mi­ne­len droe­gen een jacht­ge­weer, al­co­ho­li­sche dran­ken, sie­ra­den en geld weg. De be­na­deel­de ver­telt aan de krant dat zij don­der­dag rond acht uur ’s mor­gens uit huis was ver­trok­ken om na twee uur­tjes te­rug te ke­ren. Na te­rug­komst ont­dek­te zij de in­braak. Het keu­ken­raam en het die­ven­ij­zer wa­ren ge­for­ceerd. De in­bre­kers bra­ken ver­vol­gens de deur van een slaap­ka­mer open. De be­jaar­de had in die slaap­ka­mer de kost­ba­re goe­de­ren be­waard. Ze deed die deur al­tijd op slot. De da­ders for­ceer­den de deur en haal­den al­les over­hoop. Ze na­men het jacht­ge­weer dat on­der het bed was. De sie­ra­den en het geld wa­ren in een kast be­waard. De die­ven had­den ver­moe­de­lijk hand­schoe­nen aan, want er zijn geen vin­ger­spo­ren aan­ge­trof­fen. Vol­gens de be­na­deel­de kan het zijn dat de da­ders haar huis heb­ben ge­ob­ser­veerd en toe­ge­sla­gen. Ze zegt dat het om een vrij rus­ti­ge buurt gaat. Ze heeft eer­der geen in­braak in haar wo­ning mee­ge­maakt en had nooit ge­dacht dat haar dit zou over­ko­men. Ze is he­vig ge­schrok­ken van de be­na­de­ling. Vol­gens haar slaan cri­mi­ne­len nu over­al toe. De vrouw is blij dat haar niets is over­ko­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.