On­der­ne­mers bin­nen­kort uit­be­taald

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - On­der­ne­mers die diensten heb­ben ge­le­verd aan het Korps Brand­weer Su­ri­na­me (KBS) in het dis­trict Nic­ke­rie mo­gen bin­nen­kort hun geld te­ge­moet zien. Hoofd­brand­mees­ter Vi­vi­an Wel­les legt uit dat zijn in­span­nin­gen bin­nen­kort be­loond zul­len wor­den. De aan­ne­mers, on­der­ne­mers en land­me­ter die diensten had­den ver­leend aan de brand­weer zul­len uit­be­taald wor­den. De on­der­ne­mers van de han­dels­za­ken heb­ben ma­te­ri­a­len via be­stel­bon­nen ge­le­verd. Het gaat om op­drach­ten van­af 2013.

Dins­dag heeft Wel­les de re­çu’s ont­van­gen van de af­de­ling Comp­ta­bi­li­teit van het korps en die don­der­dag per­soon­lijk af­ge­ge­ven aan de be­trok­ke­nen. Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën moet de gel­den bin­nen­kort stor­ten. Wel­les merkt op dat al­hoe­wel de be­schul­di­gen­de vin­ger naar hem ge­we­zen werd, hij steeds heeft ge­pleit voor de on­der­ne­mers, om­dat hij weet dat zij hun geld moe­ten krij­gen. Over de werk­zaam­he­den die zijn uit­ge­voerd, is de lei­ding van KBS te­vre­den. Hij be­dankt de on­der­ne­mers voor hun ge­duld. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.