Ont­hul­ling van kunst­werk van An­dré Son­to­soe­mar­to

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – In Moen­go, Ma­ro­wij­ne, vindt mor­gen de ont­hul­ling plaats van het kunst­werk Ma­kan­di, ver­vaar­digd door kun­ste­naar An­dré Son­to­soe­mar­to. Hij is door stich­ting Ki­bii be­na­derd om een ruim­te­lijk kunst­werk in Moen­go te ma­ken. Dit, om de be­wust­wor­ding bij de ge­meen­schap over het be­lang van duur­zaam en mi­li­eu­ver­ant­woor­de­lijk land­ge­bruik, te kun­nen ver­gro­ten. Het werd een Ar­tist in Re­si­d­en­cy-project met daar­aan ge­kop­peld en­ke­le art work­shops in de dor­pen Aba­doe­kond­re, Be­na­timo­fo, Aka­lekond­re, Ri­ca­nau­mo­fo en Dan­tapoe. Op de­ze wij­ze kan men meer ha­len uit wat het ge­bied te bie­den heeft. Ook wor­den de be­wo­ners be­wust ge­maakt om zich be­ter te be­scher­men te­gen ‘be­drei­gin­gen’ zo­als wa­ter­over­last. Daar­om zijn sa­men­wer­king en saam­ho­rig­heid of ver­bon­den­heid ont­zet­tend be­lang­rijk om duur­za­me ont­wik­ke­ling van een ge­bied mo­ge­lijk te ma­ken. Het kunst­werk kreeg de ti­tel: Ma­kan­di.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.