Po­li­tie­mol niet de cel in voor li­qui­da­tie­po­gin­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

MAAS­TRICHT - De voor­lo­pig hech­te­nis van de 50-ja­ri­ge me­de­wer­ker van de po­li­tie die wordt ver­dacht van be­trok­ken­heid van twee li­qui­da­tie­po­gin­gen, wordt niet ver­lengd. Dat heeft de raad­ka­mer gis­te­ren be­slo­ten.

Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) maak­te be­kend dat het in be­roep gaat te­gen de­ze be­slis­sing. Wel blijft de po­li­tie­me­de­wer­ker voor­lo­pig vast­zit­ten van­we­ge het lek­ken van ge­hei­me po­li­tie-in­for­ma­tie. Het OM doet geen ver­de­re me­de­de­lin­gen over die zaak. De li­qui­da­tie­po­gin­gen had­den plaats op 29 de­cem­ber 2014 en op 1 maart van dit jaar. De man, die werk­te in het ba­sis­team Weste­lij­ke Mijnstreek, zit sinds 25 au­gus­tus vast. Zijn naam kwam naar vo­ren in de zaak van de moord op Sven Prins in Bruns­sum, vo­rig jaar sep­tem­ber. Hij zou in­for­ma­tie over het onderzoek heb­ben ge­lekt. In ok­to­ber werd hij in zijn cel ge­ar­res­teerd op ver­den­king van be­trok­ken­heid bij de li­qui­da­tie­po­gin­gen.

De man han­del­de bij het lek­ken van in­for­ma­tie ove­ri­gens niet al­leen. Een 25-ja­ri­ge col­le­ga werd even­eens aan­ge­merkt als ver­dach­te. Ook zij zou ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie door heb­ben ge­ge­ven.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.