Icar­di ra­de­loos

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In­ter­na­zi­o­na­le kreeg don­der­dag in de Eu­ro­pa Le­a­gue klop van Sout­hamp­ton (2-1). De ge­val­len groot­macht blijft wei­nig be­spaard, weet aan­voer­der en ster­spe­ler Mau­ro Icar­di. Te­gen Sout­hamp­ton zag hij zijn ploeg de­zelf­de fou­ten ma­ken als on­der de ont­sla­gen Frank de Boer.

“Al­les gaat fout”, sipt Icar­di in de Ita­li­aan­se me­dia. “Het ging goed, we maak­ten een doel­punt, maar na de te­gen­goal stort­te het he­le­maal in. Zo gaat het dit sei­zoen al­tijd. Als we te­gen­slag krij­gen, ra­ken we de draad he­le­maal kwijt. Geen idee waar­om.” Tus­sen neus en lip­pen door neemt Icar­di de ont­sla­gen De Boer in be­scher­ming. “In het voet­bal is de trai­ner al­tijd de pi­neut, om­dat de club moei­lijk 25 voet­bal­lers kan ont­slaan. Als een trai­ner ont­sla­gen wordt, zijn het ech­ter de spe­lers die ge­faald heb­ben.”

(VZ)

Er ko­men nu in­for­ma­ties over de fy­sie­ke ge­steld­heid van Mi­chael Schu­ma­cher naar bui­ten.

(Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.