Be­moe­di­gen­de te­ke­nen voor Schu­ma­cher

Times of Suriname - - SPORT -

AU­TO­SPORT - Over de fy­sie­ke ge­steld­heid van Mi­chael Schu­ma­cher, die eind 2013 bij een ski-on­ge­luk ern­stig hoofd­let­sel op­liep, komt slechts mond­jes­maat in­for­ma­tie naar bui­ten. Maar vol­gens Ross Brawn zijn er “be­moe­di­gen­de te­ke­nen” in het her­stel van de voor­ma­li­ge For­mu­le 1-ve­det­te. Brawn was als tech­nisch ma­na­ger bij Be­net­ton en Fer­ra­ri nauw be­trok­ken bij al­le ze­ven we­reld­ti­tels die Schu­ma­cher ver­o­ver­de in de For­mu­le 1. De En­gels­man heeft ook nog steeds con­tact met de fa­mi­lie van de 47-ja­ri­ge Duit­ser, die na het on­ge­val in de Al­pen in co­ma raak­te en pas maan­den la­ter ont­waak­te. Af­ge­lo­pen sep­tem­ber werd dui­de­lijk dat het her­stel ui­terst traag ver­loopt en dat Schu­ma­cher zon­der hulp van ver­zor­gers niet kan staan. Meer werd er niet naar bui­ten ge­bracht. “De fa­mi­lie heeft ge­ko­zen voor te­rug­hou­dend­heid”, be­na­druk­te Brawn, 61 jaar in­mid­dels en niet meer werk­zaam in de For­mu­le 1, voor de BBC-mi­cro­foon nog eens.

“Dat moet ik res­pec­te­ren. Maar er zijn po­si­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen en we bid­den el­ke dag, dat er daar meer van ko­men. Ik hoop dat er een dag komt dat we Mi­chael weer in de open­baar­heid zien, her­steld van zijn vre­se­lij­ke ver­won­din­gen.” (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.