Gu­ar­di­o­la re­a­geert op on­mo­ge­lij­ke ru­zie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­o­nel Mes­si en Mi­kel Ar­te­ta heb­ben geen ru­zie ge­had na de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd tus­sen Man­ches­ter Ci­ty en FC Bar­cel­o­na (3-1). Dat stelt Pep Gu­ar­di­o­la. De ma­na­ger van Man­ches­ter Ci­ty druk­te vrij­dag­mid­dag ge­ruch­ten over een woor­den­wis­se­ling tus­sen Mes­si en Ar­te­ta in de ca­ta­com­ben van het Eti­had Sta­di­um de kop in. “Ik heb ge­spro­ken met Ar­te­ta”, al­dus Gu­ar­di­o­la over zijn rech­ter­hand. “Dit in­ci­dent heeft on­mo­ge­lijk plaats­ge­von­den. Hij be­won­dert Mes­si en Bar­cel­o­na.” Mes­si zou na het laat­ste fluit­sig­naal bij Ci­ty­Bar­ça in de tun­nel ie­mand op heb­ben wil­len wach­ten. Ar­te­ta liep ver­vol­gens naar hem toe en zou heb­ben ge­zegd: “Ga je om­kle­den, kloot­zak.” Daar was Mes­si niet van ge­diend. De Ar­gen­tijn zou de oud-mid­den­vel­der van Ar­sen­al een ‘laf­fe idi­oot’ heb­ben ge­noemd. De 34-ja­ri­ge Ar­te­ta, die zijn pro­fes­si­o­ne­le car­ri­è­re be­gon bij Bar­cel­o­na, zet­te af­ge­lo­pen zo­mer een punt ach­ter zijn car­ri­è­re, om Gu­ar­di­o­la te as­sis­te­ren bij Man­ches­ter Ci­ty. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.