Hid­dink in beeld bij In­ter

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Frank de Boer is ont­sla­gen bij In­ter­na­zi­o­na­le en de hui­di­ge trai­ner, Stefano Vec­chi, wordt gezien als tus­sen­paus. Het gonst van de ge­ruch­ten rond een nieu­we eind­ver­ant­woor­de­lij­ke. Stefano Pi­o­li lijkt de be­lang­rijk­ste kan­di­daat te zijn, maar de Chinese ei­ge­na­ren zijn naar ver­luidt niet over­tuigd. Ook de naam van Guus Hid­dink is ge­val­len in Mil­aan.

Spor­tief di­rec­teur Pie­ro Au­si­lio houdt zijn lip­pen stijf op el­kaar als hij ge­con­fron­teerd wordt met Hid­dink. “Ik noem geen na­men. Jul­lie nieuws­gie­rig­heid zal over en­ke­le da­gen be­vre­digd wor­den”, legt Au­si­lio uit aan Sky Ita­lia. “We zijn op zoek naar de juis­te per­soon en we ma­ken het of­fi­ci­eel als we hem ge­von­den heb­ben.”

“We zoe­ken een goe­de coach die het Ita­li­aan­se voet­bal snapt, zon­der dat hij per se Ita­li­aans moet zijn”, gaat Au­si­lio ver­der. “Het mag ook een bui­ten­lan­der zijn. Bij In­ter­na­zi­o­na­le is er veel druk, het is een gro­te club, dus het moet wel ie­mand zijn die het project goed kan lei­den.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.