Re­al Ma­drid wil Ag­üe­ro

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid mag de aan­ko­men­de trans­fer­pe­ri­o­des niet han­de­len van de FIFA, maar die be­slis­sing staat nog niet he­le­maal vast, want De Ko­nink­lij­ke is in be­roep ge­gaan bij het CAS. De En­gel­se me­dia stel­len dat er zelfs een me­ga­trans­fer zit aan te ko­men, want de Span­jaar­den gaan aan het ein­de van het hui­di­ge sei­zoen mo­ge­lijk aan de slag met Ser­gio Ag­üe­ro. De Ar­gen­tijn­se drib­be­laar voelt zich niet he­le­maal op zijn plaats meer bij Man­ches­ter Ci­ty, om­dat trai­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la niet al­tijd even po­si­tief over hem is en hem er te­gen FC Bar­cel­o­na in de Cham­pi­ons Le­a­gue zelfs naast zet­te. De Dai­ly Mir­ror weet dat een trans­fer al­les­zins be­spreek­baar is en bij Re­al Ma­drid wil­len ze daar ge­bruik van ma­ken.

Een an­de­re naam die vaak in ver­band wordt ge­bracht met de Spaan­se groot­macht is Pier­re-Eme­rick Au­bameyang van Borus­sia Dort­mund, maar vol­gens de laat­ste be­rich­ten geeft De Ko­nink­lij­ke toch de voor­keur aan Ag­üe­ro. De Ar­gen­tijn staat nog drie­ën­half jaar on­der con­tract in het Eti­had Sta­di­um, dus de al­ge­me­ne ver­wach­ting is dat Re­al be­hoor­lijk wat geld op ta­fel zal moe­ten leg­gen.

(SN)

Re­al Ma­drid wil Ser­gio Ag­üe­ro over­ne­men. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.