Bolt gaat hink-stap-sprin­gen

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - Usain Bolt gaat iets nieuws doen. De olym­pisch kam­pi­oen op de 100 en 200 me­ter gaat mee­doen aan de Nitro Athle­tics, een nieu­we com­pe­ti­tie met man­nen en vrou­wen. “Wie mij al ja­ren volgt, weet dat ik al­tijd heb ge­zegd dat ik van wedstrijden houd die an­ders zijn. Denk aan 150 me­ter of 110 me­ter. Ge­woon iets an­ders, weet je”, al­dus Bolt.

Hij is erg en­thou­si­ast over het nieu­we con­cept. De Nitro Athle­tics is een com­pe­ti­tie waar zes lan­den el­kaar uit­da­gen met elk 24 at­le­ten (12 man­nen en 12 vrou­wen) in ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes, waar­on­der hink-stap-sprin­gen. Bolt krijgt voor zijn be­trok­ken­heid een slor­di­ge 700.000 eu­ro. De or­ga­ni­sa­tie ziet Bolt als het ide­a­le uit­hang­bord. Het is ko­mend sei­zoen het enige uit­stap­je van de Ja­mai­caan, die sinds de spe­len in Rio geen wedstrijden meer liep. In 2017 gaat hij nog één keer al­les ge­ven voor het WK At­le­tiek. De ver­wach­ting is dat hij daar­na zijn car­ri­è­re be­ëin­digt. De Nitro Athle­tics zijn op 4, 9 en 11 fe­bru­a­ri. (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.