Ker­ry Was­hing­ton pro­du­ceert ko­me­die voor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ker­ry Was­hing­ton, be­kend van haar rol­len in on­der meer Scan­dal en Djan­go Unchai­ned, gaat weer aan de slag als pro­du­cent. Het pro­duc­tie­be­drijf Simp­son Street, dat Was­hing­ton sa­men met Shar­la Sump­ter Brid­gett op­zet­te, zal de se­rie Mel­ting Potts sa­men met het Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­net­werk ABC ont­wik­ke­len. De ko­me­die draait om een pas­ge­trouwd stel met ver­schil­len­de et­ni­sche ach­ter­gron­den, dat wor­stelt met cul­tuur en hun tra­di­ties. Het is de twee­de se­rie die het be­drijf van Was­hing­ton heeft ver­kocht aan ABC, meldt Dead­line don­der­dag. Eer­der werd be­kend dat Simp­son Street de dra­ma­se­rie Patrol gaat ont­wik­ke­len. Hun eer­ste project, de te­le­vi­sie­film Con­fir­ma­ti­on, werd uit­ge­zon­den op HBO en le­ver­de Was­hing­ton (39) twee Em­my­no­mi­na­ties op.

(NU.nl/foto: fullhd­pic­tu­res.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.