Linds­ay Lohan sprak vreemd door ta­len­knob­bel

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De po­ging van Linds­ay Lohan om een ‘meer­ta­li­ge, we­reld­se vrouw’ te wor­den, heeft er­voor ge­zorgd dat haar Ame­ri­kaan­se ac­cent nu een beet­je een ei­gen­aar­di­ge klank heeft ge­kre­gen. Dat zegt haar moe­der Di­na. De rood­ha­ri­ge ac­tri­ce had de­ze week tij­dens een in­ter­view in Grie­ken­land in­eens een merk­waar­dig ac­cent; een mix van Grieks, Rus­sisch en Ame­ri­kaans. Na dit ge­sprek ont­stond er op so­ci­al me­dia een dis­cus­sie hoe dit in­eens kon ge­beu­ren, maar Di­na heeft het ant­woord. “Ze is een vrouw van de we­reld, dat maakt haar zo spe­ci­aal en prach­tig.” Linds­ays moe­der ver­volgt te­gen­over The Sun: “Ze heeft het zich­zelf aan­ge­leerd om Frans, Ara­bisch en He­breeuws te spre­ken en de­ze lijst kan nog wel even zo door­gaan. Ze heeft een heel hoog iq en heel in­tel­li­gent. Ze kan el­ke taal bin­nen een mi­nuut op­pik­ken. Ze heeft nu een­maal die ga­ve.” Di­na heeft al haar kin­de­ren ge­leerd om zo veel mo­ge­lijk din­gen op te pik­ken, zegt ze. “Zo heb ik Linds­ay en de an­de­re kin­de­ren op­ge­voed, om steeds ver­schil­len­de ta­len en cul­tu­ren op te snui­ven.” On­danks de storm van com­men­taar op haar nieu­we ac­cent, vond het zelf wel grap­pig. “Hoe zal ik het noe­men? Ik denk dat ik het #LiLOHAN ga noe­men.”

(De Te­le­graaf/foto: li­fe­ands­ty­le­mag.com en fo­to2:

ce­leb­shot.us)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.