Com­merz­bank lijdt mil­joe­nen­ver­lies

Times of Suriname - - ECONOMIE -

FRANK­FURT - Com­merz­bank heeft in het der­de kwar­taal van 2016 een ver­lies ge­pre­sen­teerd, ter­wijl de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar nog ein­dig­de met zwar­te cij­fers. Dit maak­te de Duit­se bank gis­te­ren voor­beurs be­kend.

Het net­to­ver­lies toe­re­ken­baar aan aan­deel­hou­ders kwam af­ge­lo­pen kwar­taal uit op 288 mil­joen eu­ro, te­gen­over een winst van 235 mil­joen eu­ro in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Met na­me af­schrij­vin­gen op good­will ter waar­de van 627 mil­joen eu­ro duw­den de Duit­se bank in het rood, even­als kos­ten in ver­band met her­struc­tu­re­rin­gen van 57 mil­joen eu­ro.

De in­kom­sten van Com­merz­bank za­ten wel in de lift en ste­gen op jaar­ba­sis van 1.469 mil­joen naar 1.508 mil­joen eu­ro. De voor­zie­nin­gen voor kre­diet­ver­lie­zen ste­gen ech­ter ook, van 146 mil­joen vo­rig jaar naar 275 mil­joen eu­ro in het af­ge­lo­pen kwar­taal. De kern­ka­pi­taal­ra­tio CET1 trok flink aan, op jaar­ba­sis van 10,8 naar 11,8 pro­cent. Ul­ti­mo ju­ni no­teer­de de ra­tio nog op 11,5 pro­cent.

On­danks de af­schrij­vin­gen voor­ziet Com­merz­bank nog al­tijd zwar­te cij­fers over 2016. De CET1 ra­tio komt naar ver­wach­ting uit op ‘on­ge­veer 12 pro­cent’. (Beurs­dui­vel/foto: han­dels­blatt.com/foto: han­dels­blatt.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.