Par­le­ments­ge­bouw We­nen in brand

Times of Suriname - - BUITENLAND -

OOS­TEN­RIJK - In het Oos­ten­rijk­se par­le­ment is gis­ter­mor­gen brand ont­staan. De brand­weer kwam al snel ter plaat­se en kon het vuur on­der con­tro­le krij­gen. “We kon­den de brand nog in de be­gin­fa­se stop­pen”, zegt woord­voer­der Gerald Schimpf aan het Duit­se pers­agent­schap DPA. Vol­gens de eer­ste vast­stel­lin­gen is de brand ont­staan in het ven­ti­la­tie­sys­teem. Het vuur in het his­to­ri­sche ge­bouw brak uit rond 6.30 uur. Ver­moe­de­lijk gaat het om een dak­brand, op beel­den is zwa­re rook­ont­wik­ke­ling te zien. Het ge­bouw werd vol­le­dig ge­ë­va­cu­eerd, er vie­len geen ge­won­den.

In to­taal heeft de brand­weer 17 blus­wa­gens en 70 man­schap­pen in­ge­zet om het vuur bin­nen en bui­ten het ge­bouw te be­strij­den. Twee uur na het uit­bre­ken van de vlam­men wa­ren nog maar tien brand­weer­lui no­dig om na te blus­sen. Het ge­bouw was ook al snel op­nieuw toe­gan­ke­lijk. Ver­moe­de­lijk ont­stond de brand in het ven­ti­la­tie­sys­teem van het ge­bouw. Het onderzoek moet de pre­cie­ze oor­zaak nog uit­wij­zen. (HLN)

Brand­weer­lie­den voor het par­le­ments­ge­bouw in We­nen. (The Sun)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.