Schrapt be­taal­muur tij­dens ver­kie­zin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

de ver­kie­zings­strijd dus­da­nig be­lang­rijk, dat al­le stuk­ken op 7, 8 en 9 no­vem­ber gra­tis te le­zen zijn. De pre­si­dents­ver­kie­zin­gen vin­den plaats op 8 no­vem­ber. “Dit is een be­lang­rijk mo­ment voor ons land”, stelt uit­ge­ver Arthur Sulz­ber­ger don­der­dag in een ver­kla­ring op de web­si­te. “On­af­han­ke­lij­ke jour­na­lis­tiek is een cru­ci­aal on­der­deel van on­ze de­mo­cra­tie. Er is geen be­ter mo­ment om men­sen te la­ten zien dat wij dat be­drij­ven dan nu.” The New York Ti­mes doet op 8 no­vem­ber van­af hon­der­den plek­ken in het land uit­ge­breid ver­slag van de strijd tus­sen Hil­la­ry Clin­ton en Do­nald Trump. In de mees­te pei­lin­gen heeft de De­mo­cra­ti­sche kan­di­daat Clin­ton een voor­sprong op haar Re­pu­bli­kein­se con­cur­rent Trump. De krant zelf heeft, zo­als veel me­dia in de VS, le­zers het ad­vies ge­ge­ven om op Clin­ton te stem­men.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.