Fran­çois Vil­lon (1431- ver­dwe­nen in 1463)

Times of Suriname - - ENGELS -

Fran­çois Vil­lon was een Fran­se dich­ter, zwer­ver en dief. Hij werd mis­schien wel het meest be­roemd door de Tes­ta­men­ten en zijn Bal­la­de des Pen­dus, ge­schre­ven in de ge­van­ge­nis. Hij was een zeer in­tel­li­gen­te jon­ge­man, die op zijn twaalf­de al stu­deer­de. Op 24-ja­ri­ge leef­tijd, in 1956, was hij be­trok­ken bij een dief­stal van 500 gou­den kro­nen uit de ka­pel ‘Het Col­lè­ge de Na­var­re’. Vlak daar­na volg­de de dief­stal, die nu be­kend­staat als ‘the Pe­tit Tes­ta­ment’. Dit werd pas veel la­ter ont­dekt door de po­li­tie. Zij pak­ten een ben­de stu­den­ten­die­ven op, on­der wie Guy Ta­ba­rie. De­ze per­soon gaf aan dat Fran­çois Vil­lon de lei­der was van de dief­stal en dat hij van plan was om meer van der­ge­lij­ke diefstallen te ple­gen. Vil­lon keer­de niet te­rug naar Pa­rijs en leid­de een le­ven als zwer­ver. Waar­schijn­lijk maak­te hij deel uit van een ben­de zwer­ver­die­ven. Vil­lon dook soms even op, maar ver­dween dan snel weer. Vil­lon is zeer be­kend ge­wor­den door zijn ge­dich­ten en an­der ge­schre­ven werk. Ver­schil­len­de to­neel­stuk­ken, ope­ra’s, ker­k­lie­de­ren en films zijn toe­ge­wijd aan Vil­lon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.