Al­bert Spag­gi­a­ri (1932-1989)

Times of Suriname - - ENGELS -

Al­bert Spag­gi­a­ri staat be­kend als bank­over­val­ler. Hij is met na­me be­kend ge­wor­den door­dat hij het brein was ach­ter de in­braak in een So­ci­é­té Gé­né­ra­le bank in 1976 in Ni­ce. Hij had ont­dekt dat de ri­o­len zich vlak­bij de bank be­von­den. Hij be­sloot de bank te gaan be­ro­ven van on­der het ge­bouw. Hij liet zijn man­nen via de ri­o­len een tun­nel gra­ven van acht me­ter lang tot on­der de kluis. Op 16 ju­li 1976 bra­ken de man­nen van Al­bert Spag­gi­a­ri in de kluis in. Ze sta­len 60 mil­joen frank. Hij liet een tekst ach­ter op de muur: ‘zon­der wa­pens, geen haat, geen ge­weld’. Eerst wist de po­li­tie zich geen raad, maar uit­ein­de­lijk zijn al­le le­den van de in­braak op­ge­pakt. Hij was ver­oor­deeld tot een le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf, maar naar ver­luidt heeft hij plastische chirurgie on­der­gaan en heeft waar­schijn­lijk de rest van zijn le­ven in Ar­gen­ti­nië kun­nen door­bren­gen. Ve­le boe­ken en te­le­vi­sie­se­ries zijn over hem ge­schre­ven.

(Foto: so­cie­te­ge­ne­ra­le.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.