Do­ris Ma­rie Pay­ne

Times of Suriname - - ENGELS -

Do­ris Ma­rie Pay­ne is een Ame­ri­kaan­se ver­oor­deel­de ju­we­len­dief. Ze be­gon te ste­len in 1952. Ze stap­te bin­nen bij ju­we­liers en deed zich voor als een voor­beel­di­ge da­me, die op zoek was naar een dia­man­ten ring. Ze vroeg of zij het com­ple­te as­sor­ti­ment van de­ze rin­gen met el­kaar mocht ver­ge­lij­ken. Ze pro­beer­de de ver­ko­per om de tuin te lei­den door er­voor te zor­gen dat de­ze per­soon ver­gat hoe­veel items er zich bui­ten de kast be­von­den. Zo kon zij on­ge­merkt de win­kel ver­la­ten zon­der dat de ver­ko­per door had dat hij/zij was be­sto­len van één of twee rin­gen. Pay­ne werd in 2014 ge­ar­res­teerd en ver­oor­deeld tot twee jaar ge­van­ge­nis­straf. Er is een do­cu­men­tai­re over haar ge­maakt: ‘The Li­fe and Cri­mes of Do­ris Pay­ne’ (Foto:ca­ta­wiki)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.