Vin­cen­zo Pe­rug­gia (1881-1925)

Times of Suriname - - ENGELS -

De Ita­li­aan­se Vin­cen­zo Pe­rug­gia is er­in ge­slaagd om de ‘Mo­na Lisa’ van Le­o­nar­do Da Vin­ci te ste­len op klaar­lich­te dag. Pe­rug­gia werk­te in het Lou­vre, het mu­se­um waar­in het schil­de­rij zich be­vond. Hij ver­stop­te zich daar op zon­dag 22 au­gus­tus in de we­ten­schap dat het mu­se­um de vol­gen­de dag ge­slo­ten

zou zijn. Maan­dag­och­tend stal hij ge­kleed in kle­ding, die ge­dra­gen werd door mu­se­um­werk­ne­mers, de Mo­na Lisa. Hij ver­borg het be­roem­de schil­de­rij

twee jaar lang in zijn ap­par­te­ment in Frank­rijk. Daar­na ver­voer­de hij het naar zijn ap­par­te­ment in Ita­lië. Alfre­do Ge­ri, ei­ge­naar van een kunst­ga­le­rij,

werd in ver­trou­wen ge­no­men, maar de­ze man scha­kel­de de po­li­tie in. In 1913 werd de te­rug­keer van de Mo­na Lisa door de Fran­sen ge­vierd. Pe­rug­ia werd al op kor­te ter­mijn ont­sla­gen uit de ge­van­ge­nis. Ver­schil­len­de te­le­vi­sie­shows en do­cu­men­tai­res

be­ste­den aan­dacht aan de­ze per­soon, die de Mo­na Lisa wel­licht nog be­ken­der heeft ge­maakt, dan hij al

was. (Bron en foto’s:al­letop10­lijst­jes.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.