Weet­jes - Weet­jes - Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1605

- Het bus­kruit­ver­raad vindt plaats. Hier­door is 5 no­vem­ber voor de En­gel­sen nog steeds een feest­dag, on­der de naam Guy Faw­kes’ Day. In de film V for Ven­det­ta wordt ver­we­zen naar de­ze ge­beur­te­nis.

- De Wri­ters Guild of Ame­ri­ca, de vak­bond van de Ame­ri­kaan­se sce­na­rio­schrij­vers, gaat in sta­king.

- Lyn­don B. Jo­hn­son, dan nog vi­ce­pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten, brengt een of­fi­ci­eel be­zoek aan Ne­der­land.

- In Ne­der­land wordt het Ka­bi­net-Rut­te II be­ë­digd als op­vol­ger van ka­bi­net-Rut­te I, na de Twee­de Ka­mer­ver­kie­zin­gen van 12 sep­tem­ber 2012 en de daar­op­vol­gen­de ka­bi­nets­for­ma­tie.

- Ma­rie Cu­rie wordt aan­ge­steld als do­cen­te fy­si­ca aan de Sor­bon­ne – de eer­ste vrouw die ooit die po­si­tie be­kleed­de.

- In Genè­ve wordt de we­ten­schap­pe­lij­ke con­fe­ren­tie over het broei­kas­ef­fect, waar­aan ex­perts uit 120 lan­den heb­ben deel­ge­no­men, af­ge­slo­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.