Ca­na­dees geeft va­kan­tie­geld op om hond te red­den, goe­de daad be­loont

Times of Suriname - - PANORAMA -

La­wren­ce Dal­le Ved­o­ve gaf zijn va­kan­tie naar Au­stra­lië op om een ver­lo­ren hond te­rug te bren­gen naar zijn de­men­te ei­ge­naar. Maar nu krijgt hij zelf ook hulp uit on­ver­wach­te hoek, waar­door hij toch op va­kan­tie kan. De Ca­na­dees La­wren­ce Dal­le Ved­o­ve (51) wist een 80-ja­ri­ge man met de­men­tie te her­e­ni­gen met zijn ver­lo­ren hond. De hond, Kim­bo, was kwijt­ge­raakt en via een asiel ge­a­dop­teerd door een an­de­re fa­mi­lie. Die wil­de de hond niet te­rug­ge­ven, maar deed het uit­ein­de­lijk toch, in ruil voor 5000 dol­lar. Dat geld had Dal­le Ved­o­ve ge­spaard voor een va­kan­tie naar Au­stra­lië, schrijft de krant The Ha­mil­ton Spe­ca­tor. De krant had eer­der de­ze week ge­schre­ven over de goe­de daad van de Ca­na­dees. Veel men­sen wa­ren er zo door ge­raakt, dat ze be­slo­ten te hel­pen. Men­sen stuur­den uit dank­baar­heid geld naar de man. De fa­mi­lie die de hond te­rug­kreeg was zo dank­baar dat ze een crowd­fun­d­ac­tie heb­ben op­ge­zet. “La­ten we de­ze man zijn spaar­geld te­rug­ge­ven”, schrijft de be­den­ker van de ac­tie. Bin­nen twee da­gen is al meer dan 6000 dol­lar op­ge­haald om hem toch op va­kan­tie te la­ten gaan. Maar daar bleef het niet bij. Een Ca­na­de­se reis­si­te was ook ge­roerd door de ac­tie en be­sloot het vlieg­tic­ket van Dal­le Ved­o­ve te be­ta­len. Zo kan hij zijn droom­va­kan­tie toch be­le­ven. (Bron:RTL nieuws.nl/Foto:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.