Cur­sis­ten plant­ver­meer­de­ring­trai­ning KrIJ­GEN CEr­tI­fi­CAAt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SA­RAM­AC­CA - Een­en­twin­tig cur­sis­ten heb­ben za­ter­dag een cer­ti­fi­caat ont­van­gen voor de plant­ver­meer­de­ring­trai­ning. Het gaat om land­bou­wers uit Sa­ram­ac­ca die de­ze trai­ning heb­ben ge­volgd. Zij heb­ben tij­dens de trai­ning de tools ge­had voor plant­ver­meer­de­ring. De trai­ning is ver­zorgd door me­de­wer­kers van het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV), af­de­ling Sa­ram­ac­ca, op ver­zoek van de Wo­man In Bu­si­ness Group die ach­ter dit pro­ject staat. Vo­ri­ge week heb­ben de cur­sis­ten in het res­sort Ja­ri­ka­ba het the­o­re­tisch ge­deel­te ge­volgd. De na­druk werd ge­legd over de aan­maak van groen­te plant- en fruit­plant ma­te­ri­aal. Bij het groen­te- en plant­ma­te­ri­aal heb­ben de cur­sis­ten ge­leerd om via za­den plant­jes te ma­ken. Voor wat be­treft fruit­plant­ma­te­ri­aal werd hun ken­nis bij­ge­bracht over het ocu­le­ren, mar­cot­te­ren en stek­ken. Vrij­dag wa­ren de cur­sis­ten in de ge­le­gen­heid om het ge­leer­de in de prak­tijk toe te pas­sen. Dit vond plaats in de tuin van de LVV te Gro­nin­gen. Dis­tricts­com­mis­sa­ris Laks­miena­rain Doe­bay vindt dit een heel goed ini­ti­a­tief en geeft aan dat de land­bou­wers heel goed ge­bruik moe­ten ma­ken van hun ken­nis. Ook di­rec­teur Ash­win Ram­din van de af­de­ling Land­bouw was aan­we­zig tij­dens de uit­rei­king. Hij gaf het be­lang van plan­ten aan.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.