Ac­tie op pont­ve­ren Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AM­STER­DAM - Di­ver­se Am­ster­dam­mers zijn de druk­te op de pont­ve­ren ach­ter het Cen­traal Sta­ti­on zo zat, dat zij gis­ter­mid­dag ac­tie heb­ben ge­voerd. Noord groeit hard, on­danks de steeds gro­te­re veer­bo­ten blijft het drin­gen ge­bla­zen voor fiet­sers en voet­gan­gers. De Noor­der­lin­gen aan­dacht voor de vroe­gen spoe­di­ge bouw van een vas­te brug over het IJ. Na­mens het stads­be­stuur nam wet­hou­der Lau­rens Ivens (Wo­nen) een scheeps­hoorn in ont­vangst van het hand­je­vol ac­ti­vis­ten, dat veel be­kijks trok door met een groot span­doek de over­tocht over het IJ te ma­ken. “Am­ster­dam heeft al een prin­ci­pe­be­sluit ge­no­men om twee brug­gen over het IJ aan te leg­gen maar dit was ter on­der­steu­ning”, al­dus Ivens. “De scheeps­hoorn kreeg ik om alert te blij­ven en tem­po te ma­ken. Want som­mi­ge par­tij­en zo­als de pro­vin­cie Noor­dHol­land en Rijks­wa­ter­staat moe­ten nog over­tuigd wor­den.”

Het GVB heeft on­langs de eer­ste van een se­rie gro­te­re veer­bo­ten in ge­bruik ge­no­men. Maar hoe­wel hier ze­ker 70 per­so­nen ex­tra op pas­sen, is het in de spits nog al­tijd erg druk en lo­pen de wacht­tij­den soms op tot een kwar­tier. Over een brug over het IJ wordt al de­cen­nia­lang ge­spro­ken. Het hui­di­ge stads­be­stuur ver­wacht vol­gend voor­jaar een voor­keurs­be­sluit te ne­men over de nieu­we brug­gen. (De Te­le­graaf/ fo­to: word­press.com)

Druk­te op de pont­ve­ren ach­ter het Cen­traal Sta­ti­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.