Vrouw ge­ë­lek­tro­cu­teerd in wei­land

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

OVERLOON - Een vrouw (30) uit Overloon is om­ge­ko­men op haar ei­gen erf door een elek­tri­sche schok. Dat ge­beur­de tij­dens werk­zaam­he­den aan een af­ras­te­ring voor haar paar­den, in een wei­land bij haar ei­gen huis. Dat meldt De Gel­der­lan­der op ba­sis van bron­nen uit haar om­ge­ving. De po­li­tie Oost-Brabant wil het ver­haal be­ves­ti­gen noch ont­ken­nen. Er wordt wel on­der­zoek ge­daan naar de doods­oor­zaak. “Dat is stan­daard­pro­ce­du­re bij een niet-na­tuur­lijk over­lij­den. Daar hoeft geen straf­baar feit aan ten grond­slag te lig­gen. Daar lijkt in dit ge­val ook geen spra­ke van.”

Het on­ge­luk ge­beur­de za­ter­dag­mid­dag al, maar pas gis­te­ren werd be­kend dat de vrouw waar­schijn­lijk ge­ë­lek­tro­cu­teerd is. Haar vriend vond haar in de wei en waar­schuw­de de hulp­dien­sten. Er kwa­men am­bu­lan­ces, een trau­ma­he­li­kop­ter en brand­weer, maar de re­a­ni­ma­tie­po­gin­gen kon­den de vrouw niet meer red­den.

(De Te­le­graaf)

Langs de Noord­zee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.