Twee ver­dach­ten wa­pen­han­del vast

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM/ROTTERDAM - In een Am­ster­dam­se kap­pers­zaak heeft de po­li­tie twee ver­dach­ten van wit­was­prak­tij­ken en wa­pen­han­del op­ge­pakt. De ar­res­ta­ties von­den vrij­dag al plaats maar wer­den gis­te­ren pas naar bui­ten ge­bracht. Het twee­tal wordt door de po­li­tie in ver­band ge­bracht met li­qui­da­ties en an­de­re zwa­re mis­drij­ven. Over de iden­ti­teit van de twee man­nen is niets be­kend­ge­maakt. Toch doet de po­li­tie een op­roep aan men­sen om zich te mel­den als ze de­ze twee ver­dach­ten in ver­band bren­gen met be­paal­de ern­sti­ge mis­drij­ven. “Wel­licht dat er men­sen zijn die eer­der hun ver­haal niet met de po­li­tie durf­den te de­len, dit nu wel dur­ven, nu de ver­dach­ten zijn aan­ge­hou­den.”

Van­we­ge het lo­pen­de on­der­zoek doet de po­li­tie voor­lo­pig geen na­de­re me­de­de­lin­gen. De ver­dach­ten zit­ten in vol­le­di­ge be­per­kin­gen, wat be­te­kent dat ze al­leen met hun ad­vo­caat mo­gen over­leg­gen. In Rotterdam werd vrij­dag in de Hout­laan, bij de Eras­mus­brug, een in­val ge­daan in een wo­ning. Die in­val houdt mo­ge­lijk ver­band met de zaak. Nie­mand werd toen op­ge­pakt. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.