Car­roll kan naar Chi­na gaan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­dy Car­roll kan mo­ge­lijk op­nieuw een top­trans­fer ma­ken. De spits ver­kas­te in ja­nu­a­ri 2011 voor 41 mil­joen eu­ro van Ne­w­cast­le Uni­ted naar Li­ver­pool en en­ke­le ja­ren la­ter tel­de West Ham Uni­ted 17,5 mil­joen voor hem neer, waar­door Car­roll in to­taal een klei­ne 60 mil­joen eu­ro heeft ge­kost. Daar kun­nen nu de no­di­ge mil­joe­nen bij­ko­men.

Twee Chi­ne­se clubs, Be­ij­ing Guo­an en Gu­angz­hou R&F, ho­pen Car­roll in de win­ter te ver­lei­den tot een over­stap naar Azië. De En­gels­man kan met een jaar­sa­la­ris van ruim 17,5 mil­joen eu­ro een van de best­be­taal­de spe­lers ter we­reld wor­den, claimt de Dai­ly Ex­press. Zo­wel Be­ij­ing als Gu­angz­hou is be­reid om West Ham cir­ca 20 mil­joen eu­ro te be­ta­len om het con­tract van Car­roll in ja­nu­a­ri af te ko­pen. Dit sei­zoen kwam de aan­val­ler pas tot één com­pe­ti­tie­du­el, om­dat hij in de eer­ste speel­ron­de een knie­bles­su­re op­liep. Niet­te­min is men in Chi­na over­tuigd en de 27-ja­ri­ge Car­roll ziet zelf ook wel heil in een trans­fer, claimt de krant. Hij werd eer­der de­ze week in zijn du­re Mer­ce­des staan­de ge­hou­den door twee mo­tor­rij­ders. Een van hen zou Car­roll heb­ben be­dreigd met een vuur­wa­pen, maar de voor­ma­lig in­ter­na­ti­o­nal wist te ont­snap­pen. Me­de door de im­pact van dat in­ci­dent zou hij over­we­gen te ver­trek­ken. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.